Westerberg af Fredericia

  

I materialet fra Peter Sandbøl indgår detaljer om alle børnene i Westerberg-familien, altså Susanne Henriette Dorthea Westerbergs søskende, inklusive i flere tilfælde også oplysninger om deres børn og børnebørn.

 

Jeg medtager materialet i denne krønike, fordi det indeholder spændende historier, og fordi det bringer os ned på gadeplan i købstaden Fredericia for 200 år siden og giver et billede af livsbetingelserne for nogle personer, der ikke får noget forærende. Livet er ikke nogen dans på roser for mange af disse skæbner.

Peter Westerbergs og Kirstine hansdatters børn er følgende:

1. Hans Peder, f. cirka 1780 i Kristiansstad i Sverige.

2. Carl Peter f. 1785. [Fredericia Michaelis 1764-1815, opslag 99]
3. Johanna f. 1788. [Fredericia Michaelis 1764-1815, opslag 109]
4. Catharina f. 1790. [Fredericia Michaelis 1764-1815, opslag 123]
5. Christine f. 1792. [Fredericia Trinitatis 1685-1805, opslag 162]
6. Susanne Henriette Dorthea f. 1795. [Fredericia Trinitatis 1685-1805, opslag 169]
7. Jens Peder f. 1797. [Fredericia Trinitatis 1685-1805, opslag 175]       

   

1. Hans Peter Westerberg f. 1780.

     

Hans Peter Westerberg bliver hvervet ved Fynske Infanteriregiment den 14. august 1793. Kontrakten lyder på minimum 10 års tjeneste, og Hans Peters alder oplyses at være 15 år. Senere i protokollerne fremgår, at han snarere er 13 år ved hvervningen. Det betyder, at han er født cirka 1780.

 

Hans Peter Westerberg bliver hvervet ved Fynske Infanteriregiment i Fredericia 1793. [12. Bataillon, Jydske Infanteri Regiment, Af og Tilgangsprotocol fra 1791 til 1833. Rigsarkivet, København, mit foto].  

  

Ved hvervningen i 1793 oplyser protokollen, at Hans Peter er født i Christianstad i Sverige. Året efter bliver han i 1794 konfirmeret i Trinitatis kirke. [Trinitatis 1685-1805, opslag 265]

 

Hans Peter ses i folketællingen 1801 som Hans Peter Westerborg, 21 år, indkvarteret sammen med en kollega fra Fynske Infanteriregiment hos brændevinsbrænder Jep Jensen Wilstrup i Danmarksgade.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Fredericia Købstad, Danmarksgade 406, 405, FT-1801, C0096
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jep Jensen Wilstrup 41 Gift Hosbonde Brendeviinsbrender
Johanne Arensborg 38 Gift Hans kone
Friderich Arensborg 4 Ugift Deres søn
Sidsel Hansdatter 17 Ugift Tienestepige
Johan Pottlinsky 30 Ugift Inqvarterede Musqueteerer ved Fynske Regiment

Hans Peter Westerborg 21 Ugift Inqvarterede Musqueteerer ved Fynske Regiment

 

Alderen 21 år bestyrker, at Hans Peter er født senest i 1780.

 

Ved opslag i regimentets justitsprotokoller på Rigsarkivets arkivalieronline har Peter Sandbøl konstateret, at Hans Peter Westerberg i en række tilfælde bliver anklaget for tyverier og andre lovovertrædelser, således i 1800, 1802, 1804 og 1806. Sagsfremstillingen strækker sig hver gang over flere sider i protokollerne, men desværre er jeg kun i stand til at læse enkelte ord af disse tekster.

 

Sagen i 1804 handler om tyveri, og her bliver Hans Peter Westerberg idømt 4 gange spidsrod som straf. [Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon: F. Justitsprotokoller 1786-1805, opslag 366-367]

 

'Spidsrod var den mest almindelige militære straf', skriver Karsten Skjold Petersen i 'Gerworbne krigskarle'. 'Det var en pryglestraf, hvor soldatens egne kammarater var udkommanderet som bødler. Den dømt skulle passere gennem 200 mand opstillet i to rækker. Med bar overkrop og hænderne bundet sammen foran på kroppen blev han ført langsomt gennem 'Pilealleen' eller 'Der Gasse'. Hver mand skulle med de udleverede hasselkæppe tildele ét slag pr. passage'. [side 136]

 

På et tidspunkt mellem 1801 og 1809 bliver Hans Peter Westerberg gift. Peter Sandbøl har ikke fundet vielsen, men med hjælp fra familysearch.org ses, at Westerberg sammen med hustruen Cecilia Hansdatter Vogt (eller Foght) døber børnene Carl Ludvig i 1809 [Nyborg 1703-1814, opslag 625] og Caroline i 1810. [Kregme-Vinderød 1805-1821, opslag 59

 

Den 10. februar 1809 i Nyborg fører 'Hans Peter Westerberg Corpl. af Det Fynske Inf. Regiment og Hustru Cecilia Hansdatter Vogt til Daaben en Sön Carl Ludvig, födt d. 7de dit'. [Nyborg 1703-1814, opslag 625]

 

Måske er hustruen Cecilia Hansdatter den samme kvinde, der er nævnt som tjenestepige med navnet Sidsel Hansdatter i folketællingen ovenfor...?

 

Hans Peter Westerberg og hustru Cecilia Hansdatter Vogt døber sønnen Carl Ludvig i Nyborg den 10. februar 1809.

 

I 1810 henvises til en dåb i Kregme-Vinderød sogne i Frederiksborg amt. 'Fredagen den 21de September havde Underofficer af Fynske Infanteri Regiment Hans Peter Westerberg og Hustru Cecilia Fogth af Fw (Frederikswærk) en Datter til Daaben, kaldet Caroline'. [Kregme-Vinderød 1805-1821, opslag 59]

 

Hans Peter Westerberg bliver altså på et tidspunkt mellem 1801 og 1809 gift med Cecilie Hansdatter Vogt, og parret flytter med Fynske Infanteriregiment først til Nyborg og efterfølgende til Frederiksværk.

 

Den næste sag mod Hans Peter Westerberg rejses i følge materialet fra Peter Sandbøl i Rendsburg i 1812. [Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon: F. Justitsprotokoller – 1812-1823, opslag 19]

 

I november 1820 dømmes Hans Peter Westerberg i Fredericia for 'Overtrædelse af Subordinations-anordningerne'. 'De af Arrestanten Korporal Hans Peter Westerberg Fredagen d: 29 Sept. i Værtshusholder Hans Stenderup Huus her i Staden fremførte, for Klageren Oberstlieutnenant og Bataillonskommandaneur Gustav Emmanuel v. Michaelsen fornærmelige, Udtalelser (....) (betyder at) Arrestanten Korporal Hans Peter Westerberg bör hensættes til Arbeid i Jern blandt de ærlige Slaver i Rendsborg Fæstning i 5 siger fem Aar. Saa dömt, Fredericia, den 6 Nov. 1820. Castonier – Stockfleth'.

 

Efterfølgende skærpes straffen til 6 år: Hans Peter Westerberg skal arbeide i Jern i Rendsborg Fæstning paa Vor Naade. Iövrigt vorder denne Krigsretsdom herved Stadfæstet. Giort i Vor Kongelige Residentstad Kjöbenhavn, den 1 Dec. 1820. Frederik R. – Bornemann At forestaaende allerhöiste Resolution er allerunderdanigst bleven efterlevet, attesteres. – Castonier. [Generalauditøren: F. Justitsprotokol 1813-1849, opslag 137]

 

At sidde paa kongens naade betyder at være fængslet på ubestemt tid, indtil kongen eftergiver straffen.

 

Jeg læser anklagerne som om, Hans Peter Westerberg hos værtshusholder Hans Stenderup i Fredericia med nogle udtalelser fornærmer en overordnet officer, Obertsløjtnant Emmanuel von Michaelsen. Han har derved overtrådt subordinationsanordningerne og idømmes 6 års arbejde i jern hos slaverne i Rendborg Fæstning.

 

Michaelsen, Gustav Emanuel

10/6 03 Kompagnichef i Kronens Reg.,

25/7 (16/6) 08 Major,

1/2 16 Oberstløitnant og Bataillonskommandør i Fynske Infanteriregiment,

22/5 26 kar. Oberst,

5/6 33 afsk. som Generalmajor,

+ 21/3 46 i Varde, 80 Aar.

[Den Danske Landmilitæretat, Bind 2, side 59]   

 

Korporal Hans Peter Westerberg – født i Sverrig, 40 år og i tjeneste i 27 1/3 år- afleveres den 15 december 1820 til 'Slaveriet i Rendsborg'. [12. Bataillon, Jydske Infanteri Regiment, Af og Tilgangsprotocol fra 1791 til 1833. Rigsarkivet, København, mit foto]

 

Den 15. december 1820 afleveres korporal Hans Peter Westerberg i følge regimentets af- og tilgangsprotokol til 'Slaveriet i Rendsborg'. Han oplyses her at have været i tjeneste i 27 1/3 år og at være 40 år gammel.

 

I Rigsarkivets arkivalieronline I Rigsarkivet findes registre til stambøger over indsatte slaver i Rendsborg Fæstning i perioden 1789 til 1847. Her er Hans Peter Westerberg ikke nævnt.

 

Grenader og musketer 1801 af hhv. Fynske og Sjællandske

Infanteriregiment. [Karsten Skjold Petersen, planche XII].

 

2. Carl Peter Westerberg f. 1785 og 3. Johanna Westerberg f. 1788.

  

Peter Sandbol har kun fundet ganske få oplysninger om de to næste Westerberg-børn, Carl Peter f. 1785 og Johanne f. 1788.

 

Carl Peter Westerberg er født i 1785 og bliver døbt i Michaelis kirke den 13. juli. 'Fødte 1785, d: 13de Juli blev Mousqt Peter Wesbergs barn af det 6te Mousqtr Compagnie, døbt og kaldet Carl Peter. Til dåben båren af Inger Jochimsdatter. Fadre Mette Marie Mastoph, Barbara Jørgensdatter, Mousqtr Andres Nielsen, Mousqtr Nicolaj Østerling og Mousqtr Niels Swendsen. Moderens navn er Kirsten Hansdatter'. [Michaelis 1764-1814, opslag 99]

 

Carl Peter dør som 15-årig i 1799 og bliver begravet fra Michaelis den 28. oktober. [Michaelis 1764-1814, opslag 291]

 

Johanna Westerberg er født i 1788 og bliver døbt den 20. januar. 'Fødte 1788, Ditto Dato [20de Januar] blev også Underofficer Peter Westerberg af ? Capt: v Eybens Comp: hans barn døbt og kaldet Johanna. Til dåben båren af Margretha Keller. Fadre Susanne Marqvy Anthon Urbans, Johann Gottlieb Oldenburg og Tyge Granath. Moderens navn er Chritine Hansdatter'. [Michaelis 1764-1814, opslag 109]

 

Johanna dør formodentlig som spæd, men hendes begravelse ses ikke i kirkebøgerne.

   

4. Cathrine Westerberg f. 1790.

 

Om Westerberg-datteren Cathrine f. 1790 har Peter Sandbøl fundet særdeles detaljerede oplysninger.

 

Cathrine Westerberg bliver født i 1790 og døbt i Michaelis den 28. april. '1790, Den 28de April blev Corporal Peter Westerbergs Barn af det 5te Comp:, døbt og kaldet Catharina. Til Daaben baaren af Corp Atzeroths Kone. Fader: Marie Andersdatter, Serg: Uhrbans, Corp: Kragh og Corp: Bends: Moderens Navn er Christine Hansdatter'. [Michaelis 1764-1814, opslag 123]

 

Cathrine bliver konfirmeret i Michaelis kirke den 26. april 1805. Som nævnt ovenfor, fortæller optegnelsen om konfirmationen, at Peter Westerbergs hustru Kirstine Hansdatter og børnene er vendt tilbage til Fredericia. Efter at have været borte fra Danmark siden cirka 1798 deltager 'Westerbergs Enke' i nadveren i Michaelis kirke fredag den 26. april 1805, samme dag som datteren Cathrine bliver konfirmeret. [Michaelis 1787-1814, opslag 153]

 

Ligesom sin storebror Hans Peter bliver Cathrine grebet i tyveri, og allerede som 19-årig bliver hun i januar 1810 idømt tugthusarbejde i 6 måneder.

 

Cathrine er i huset hos Møller Hyrup, og da hun om aftenen den 2. november 1809 ser, at nøglen til Møller Hyrups søns kiste sidder i låsen, kommer hun til at åbne kisten og stjæler den unge mands sølvlommeur. 'Saasnart hun haver faaet Uhret havde hun forføjet sig til Underofficer Iver Holm staaende ved Artilleri Korpset under Kapitain v. Stricker, og overleveret samme til bemeldte Iver Holm med hvem hun foregiver at være forlovet'.

 

Ved afhøringen i retten fortæller Cathrine, at det var Iver Holm, der foreslog, at hun skulle stjæle uret. Da hun bliver spurgt, om hun tidligere har stjålet, tilstår Cathrine, at hun 'efter ovenanmeldte Underofficeres Tilskyndelse havde Tid efter Anden borttaget omtrent 3 Potter [ca. 3 liter] Brændevin fra Brændevinet og leveret ham'.

 

 

Desuden har hun 'borttaget omtrent 3 Fierdingskar Æbler fra sin Husbond og bragt dem til Iver Holm, men da han ikke skattede om dem havde han tilraadet at hun skulle bringe dem til sin Moder. Denne havde ved Modtagelsen spurgt hende hvor hun havde faaet dem, hvortil hun havde svaret; dette kunde være hende ligegyldig; thi hun havde ikke stiaalet dem, hvorefter Moderen havde modtaget dem. Andre Tyverier forsikrede hun ikke at have giort sig skyldig i'. [Fredericia Byfoged Politiprotokol 1805-1813, opslag 67 & 68]

 

Iver Holm erkender 'at have modtaget et ubetydeligt Qvantum Brændevin, men ikke saa meget som hun angiver', men han nægter at kende noget til uret. Cathrine ændrer sin forklaring til at have givet uret til en underofficer Fuglsie, men også han nægter at have modtaget det.

 

Retten finder det bevist, at arrestanten har begået de nævnte tyverier og på den baggrund idømmes Trine Westerberg 'Arbeide i Wiborg Tugthus i Sex Maaneder'. [Fredericia Byfoged Justitsprotokol 1805-1813, opslag 389] Det forekommer at være en hård dom, men tyveri er meget ilde set i samtiden og straffes prompte. Der er næppe tvivl om, at en af de to underofficerer faktisk har modtaget uret, men begge slipper for videre tiltale.

 

Cathrine er gravid med Iver Holm og føder et barn under fængselsopholdet i Viborg, men barnet overlever ikke fødslen. Protokollen fortæller, at Trine Westerberg bliver løsladt den 20. august 1810 efter 6 måneder i tugthuset. [Viborg Tugthus Fangeprotokol 1779-1835, opslag 91]

 

Får måneder senere bliver Cathrine grebet i en ny lovovertrædelse. Nytårsdags aften klokken 8 kommer Trine sammen med sin søster Kirstine forbi det hus, hvor Iver Holm er indkvarteret, og her fjerner de fra vinduet til Holms værelse en halskrave, et halsbind og et felttegn (et militært kendemærke). Cathrine siger, at årsagen til tyveriet er hævn over Holm for hans måde at behandle hende på, herunder at han er far til hendes barn, som døde i tugthuset. Hensigten er for ingen af søstrene at berige sig selv. [Fredericia Byfoged Justitsprotokol 1805-1813, opslag 499]

 

Halsbindet og kraven bliver revet i stykker og smidt væk ved den danske kirke og felttegnet efterfølgende givet tilbage til Holm. Trine Westerberg oplyser, at hendes far er Peter Westerberg, som er død, og at hendes moder er Kirstine Hansdatter. [Fredericia Byfoged Justitsprotokol 1805-1813, opslag 501]

 

Søstrene bliver kendt skyldige i tyveri og begge idømt tugthusarbejde, Cathrine i 3 år og Kirstine i 6 måneder. Der er på dette tidspunkt i historien ingen nåde for tyveri, og da Cathrine nu er dømt for anden gang, stiger straffen til 3 års fængsel.  [Fredericia Byfoged Strafferegister 1797-1854, opslag 5]

 

Cathrine bliver løsladt fra Viborg Tugthus den 18. august 1814 og får i protokollen prædikatet 'Opførsel meget god'. [Viborg Tugthus Fangeprotokol 1779-1835, opslag 96] Hun er på dette tidspunkt 24 år gammel og får i løbet af de næste år tre børn, som alle er født uden for ægteskab.

-Inger Kirstine f. 1816. Udlagt som barnefader er snedkersvend Per Kiær. [Trinitatis, fødte k 1814-1822, opslag 8]

-Conradine f. 1819. Udlagt som barnefader er husmand Anders Hansen i Røjle. [Midddelfart fødte k 1813-1822, opslag 17]

-Inger Christine f. 1821. Udlagt som barnefader er snedkersvend Peter Christian Kiær. [Midddelfart fødte k 1813-1822, opslag 22]

 

Det er et hårdt og slidsomt liv for Cathrine, præget af fattigdom og skiftende arbejdssteder. Hun er tjenestepige i Fredericia og derefter malkepige på Hindsgavl og i huset hos købmand Kulrot i Middelfart. To af børnene har samme far, men Cathrine opnår hverken at blive gift eller komme til at leve under nogenlunde stabile forhold. Ved dåben af Inger Kirstine i 1821 nævner kirkebogen, at barnefaderen Peter Kiær er 'bortrejst, hvorhen vides ej'.

 

Kvindefængslet, Christianshavn anno 1928. [kbhbilleder.dk]

 

I 1822 bliver hun igen grebet i tyveri, og nu falder hammeren for alvor. Børnene bliver antaget af Fredericia Fattigvæsen og udsat som plejebørn, og Trine Pedersdatter Westerberg bliver idømt livstid i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. [Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn: Journal over indkomne fanger, 1818 - 1823, opslag 164]

 
1822, No 77. Inger Katrine Kirstine, 6 år. Uægte datter af Katrine Vesterberg og udlagt barnefader Snedkersvend Peter Kjær i Fridericia.
No 78. Conradine, 3 år. Uægte datter af samme moder og indsidder Anders Hansen i Røjle.
No 79. Inger Kirstine, 1 år. Uægte datter af den under No 77 anførte moder og den samme udlagte barnefader.
I Anled af at Moderen til disse Børn under en Tjeneste i Middelfart kom formedelst Tyveri under Justitsens Tiltale blev Børnene, formedelst Moderens Forsørgelsesret i Fridericia antagen af Fattigvæsnet og udsatte som Plejebørn.
No 77 hos Peder Skrædder i Erritsø.
No 78 hos Hans Justesen i nærheden af Hønneberggaard i Erritsø sogn.
No 79 hos Jens Væver i Erritsø,
Hvor de ankom 16 Aug. 1822 fra Middelfart. [Erritsø til- og afgang 1817-1829, opslag 8]

    

 

Cathrine genser aldrig sine børn. Hun dør i kvindefængslet på Christianshavn 37 år gammel i 1827 og registreres som 'Trine Pedersdtr Westerberg Tugthus Livsfange'. Dødsårsagen er knoglemarvsbetændelse, 'Benedder'. [Kvindefængslet på Christianshavn Præsteembedet Døde Kvinder 1813-1837, opslag 19]

 

Peter Sandbøl har sporet Trine Westerbergs 3 børn, som kommer i pleje, da moderen bliver idømt livstid i fængslet i 1822.

 

77) Inger Kirstine f. 1816 kommer i pleje hos Peder Skrædder i Erritsø og er stadig i denne familie, da hun bliver konfirmeret i Erritsø kirke i 1830. [Erritsø konfirmerede 1830-1843, opslag 1] Hun får karakteren Meget god for sine kundskaber. Det følgende tiår er hun i huset som tjenestepige forskellige steder i Fredericia og nærliggende landsbyer - Erritsø, Bredstrup, Eltang og Stoustrup.

 

I 1841 får Inger Kirstine et barn uden for ægteskab, Peter Christian Westerberg, som bliver døbt i Trinitatis kirke den 7. maj. [Trinitatis fødte m 1832-1842, opslag 129] Udlagt som barnefader er musketer Jens Fris, fra Wester Linnet.

 

Peter Sandbøl har set i strafferegistret, at Inger Kirstine den 28. december samme år bliver dømt for at have udlagt en urigtig barnefader, og som straf bliver hun idømt '2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Bröd'. [Fredericia Byfoged Strafferegister 1797-1854, opslag 14] Sønnen Peder Christian Westerberg bliver sat i pleje og vokser op i forskellige plejefamilier i Erritsø.

 

Efterfølgende får Inger Kirstine i perioden 1846 til 1857 fire børn med tre forskellige mænd. Alle børnene er født uden for ægteskab, og alle bliver døbt i Erritsø kirke. Tre af de fire børn dør, inden de bliver voksne. Kun datteren Hansine Marie Westerberg f. 1852 får et liv med ægtemand og børn.

 

Erritsø gamle kirke, nedrevet i 1898. [Foto: Erik F. Rønnebech 2003.]

 

Inger Kirstine selv bliver som 49-årig gift i 1865 med enkemanden Christian Christensen [Erritsø viede 1852-1872, opslag 18] , og med ham lever hun i Erritsø, indtil han dør som 66-årig i 1884. Inger Kirstine bor herefter på aftægt hos datteren Hansine Marie, stadig i Erritsø.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsø by, ark 12, hus 8, FT-1890 ops 61/92
Hans Hansen 38 G Husfader  Daglejer hos en Kjøbmand  Vejlby, Odense
Hansine Marie Vestenberg 37 G  Husmoder  Erritsø
Inge Kirstine Vestenberg 73 Enke  Aftægtskone  Fredericia

Laurits Hansen 8  U  Barn  Erritsø

[FT-1890 ops 61]

 

Inger Kirstine Pedersen Vesterberg dør hos datteren i Erritsø som 83-årig i 1899. [Erritsø døde k 1892-1919, opslag 88]

 

78) Conradine f. 1819 får et dramatisk og alt for kort liv. Hun kommer som 3-årig i pleje hos gårdmand Hans Justesen i Erritsø, og hun bor som 15-årig stadig i samme familie ved folketællingen 1834.

 

Hun får karakteren God for både kundskab og opførsel, da hun konfirmeres i Erritsø i 1834, og som 22-årig er hun ved folketællingen 1840 i huset som tjenestepige hos gårdmand Hans Pedersen Elkier i Erritsø.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsøe Bye, En Gaard, 13, FT-1840, C7327
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Hans Pedersen Elkier 39 Gift Gaardmand
Karen Nielsdatter 37 Gift Hans Kone
Søren Elkier Hansen 12 Ugift Deres Børn
Ane Eleonora Hansen 9 Ugift Deres Børn
Peder Nielsen 31 Ugift Tjenestefolk
Michael Stilling Ryeholm 17 Ugift Tjenestefolk
Conradine Vesterborg 22 Ugift Tjenestefolk

 

I 1841 bliver Conradines datter Ellen Hansen døbt i kirken den 9. maj. [Erritsø fødte k 1829-1843, opslag 18] Udlagt som barnefader er tjenestekarl Hans Frederiksen hos gårdmand Iver Holt i Erritsø. Faddere ved dåben er: Pigen Sidsel Hansdatter, Gmd Hans Elkiers hustru, Hmd Henrik Carlsen og ungkarlene Just og Niels Hansen, alle her af sognet'. Sidsel Hansdatter og Just og Niels Hansen er børn af Hans Justesen i Erritsø og Conradines plejesøskende.

 

Conradine udtager stævning mod Hans Frederiksen for at få ham til at vedkende sig faderskabet, men Frederiksen benægter, 'at han havt omgang med hende' efter april måned 1840, og at han derfor ikke kan være far til datteren født den 8. marts 1841.

 

Conradine fastholder, at han og inden anden er barnefader og tilbyder at bevise med vidner, at han har vedgået dette. Dommeren udsætter derfor sagen til næstkommende onsdag. [Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Politiprotokol 1841-1844, opslag 19]

 

Dagen inden det berammede retsmøde findes Conradine 22 år gammel druknet i en mergelgrav, og kirkebogen nævner, at hun derefter bliver begravet i stilhed på kirkegården 'med Amtmandens Tilladelse'. [Pjedsted døde k 1840-1865, opslag 1]

 

De sidste ord i optegnelsen om amtmandens tilladelse er vanskelige at tyde, og jeg har fået hjælp til dette i DIS-forum. 'Der har været mistanke om selvmord, derfor begravelse i stilhed. Begravelse af en evt. selvmorder på kirkegården krævede tilladelse fra Amtmanden', skriver Peter Kristensen.

 

Om det faktisk er selvmord, vides ikke. I samme emne i DIS-forum skriver Hans Chr. Baagøe, at 'med mindre det er på grund af en fødselsdepression, finder jeg tidspunktet for et selvmord noget mistænkeligt, når der er en lille datter'.

 

 

Vi har ledt efter Conradines lille datter, Ellen Hansen født den 8. marts 1841, men hverken Peter Sandbøl eller jeg har fundet hende i kirkebøger eller folketællinger.

 

I kirkebøgerne er Conradine registreret i afgangslisten for Erritsø den 7. maj 1841 og i tilgangslisten for Pjedsted den 8. maj. Dåben i kirken af datteren Ellen Hansen finder sted i Erritsø kirke den 9. maj, altså dagen efter Conradine har forladt sognet.      

 

Cathrine Westerbergs tredje datter, som bliver sat i pleje i 1822, da børnenes mor bliver idømt livsvarigt fængsel for tyveri, er 79) Inger Christine f. 1821. Hun kommer som 1-årig i pleje hos Jens Wæver i Erritsø, og ved folketællingen 1834 ses hun som 13-årigt plejebarn i samme familie. Jens Wæver og hustruen Maren Andersdatter er nu på aftægt hos sønnen Peder Jensen og hustruen Anne Jørgensdatter.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Eritzøe Bye, et Huus, 30, FT-1834, C4364
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Peder Jensen 23 Gift Hmd. Wæwer
Anne Jørgens Datter 26 Gift hans Kone
Jens Pedersen 66 Gift Huuseierens Fader. Aftægtsmand
Maren Anders Datter 56 Gift hans Kone
Inger Kirstine Vesterberg 13 Ugift et Pleiebarn af Fred. Fattigvæsen

 

I 1836 bliver Inger Christine konfirmeret i Erritsø og får karakteren God i både kundskab og opførsel. [Erritsø konfirmerede 1830-1843, opslag 8] Jeg tror, hun har haft en god barndom hos Jens Wæver.

 

Inger Christine kommer fra 1836 i huset som tjenestepige forskellige steder i Taulov sogn. Ved folketællingen 1845 er hun hos gårdmand Iver Nielsen Høi i Taarup, og det er samme Iver Nielsen, der er Inger Christines forlover, da hun i 1848 bliver gift i Taulov kirke med Christian Jensen. [Taulov viede 1841-1855, opslag 7]

 

Inger Christine bliver dermed den eneste af Cathrine Westerbergs tre døtre, som får et nogenlunde normalt liv med mand og børn. Sammen med Christian Jensen får hun børnene Jens f. 1848, Cathrine f. 1849, Jens Peter f. 1852, Anders f. 1854, Carl f. 1857 og Hans Jørgen f. 1861. Kun de to yngste lever stadig ved folketællingen 1870, de fire ældre søskende er alle døde.

 

Vejle, Brusk, Herslev, Høirup By, Et Huus, 161, FT-1860, D6129
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Christian Jensen Høet 43 Gift Dagleier. Huusfader Taulov S., Veile A.
Inger Kirstine Pedersen (Vesterberg) 39 Gift hans Kone Fredericia
Cathrine Pedersen 11 Ugift deres Børn Taulov S., Veile A.
Jens Peter Christiansen 9 Ugift deres Børn Erritsøe S., Veile A.
Anders Christiansen 6 Ugift deres Børn Her i Sognet [Herslev]

Carl Christiansen 3 Ugift deres Børn Her i Sognet [Herslev]

 

Christian Jensen og Inger Kristine Vesterberg lever fra 1852 i Herslev sogn, og Inger Kristine bliver begravet fra Herslev kirke den 28. februar 1886 64¾ år gammel. [Herslev døde k 1886-1891, opslag 1]

 

Herslev kirke, Vejle amt. [wikipedia.org]

 

5. Kirstine Westerberg f. 1792.

 

Kirstine Westerberg bliver født i 1792 og døbt i Trinitatis den 25. oktober. '1792, d 25d Octob:, Corporal Peder Westerberg og Christine Westerberg en Datter navl: Christine baaren af Jørgen Grans Hust:, Faddere Olieb Feder, Underofficer Gotlieb Müller, Dito Peder Modii, Gotlieb Oldenborg. [Trinitatis 1806-1815, opslag 162]

 

Kirstine bliver konfirmeret i Trinitatis kirke den 27. maj 1810. I 1811 bliver hun som nævnt ovenfor sammen med søsteren Cathrine dømt for tyveri og idømt 6 måneders strafarbejde i Viborg Tugthus. I følge tugthusets fangeprotokol bliver straffen nedsat, og Kirstine afsoner kun 6 uger i Viborg. [Viborg tugthus fangeprotokol 1779-1835, opslag 96]

 

Efter fængslet arbejder Kirstine de følgende år som tjenestepige forskellige steder, herunder hos værtshusmand Snell i Kolding.

 

I december 1816 føder Kirstine datteren Maren, som bliver døbt i Kolding Skt. Nikolaj kirke den 9. marts 1817. Udlagt som barnefader er Carl, som er møllersvend i Borris Mølle ved Kolding. [Kolding Skt Nikolai fødte k 1815-1823, opslag 7]

 

Maren bliver efterfølgende under Fredericia fattigvæsen sat i pleje hos sognefoged Rasmus Hansen i Erritsø.

 

Kirstine gør sig skyldig i tyveri i 1818 og idømmes et års strafarbejde i Viborg Tugthus. Hun løslades den 18. december 1819 og forlader i følge afgangslisten i Michaelis kirkebog den 31. juli 1821 Fredericia. [Michaelis Til- og afgangsliste 1818-1831, opslag 43]

 

Korsbrødregaarden og Vor Frue Kirke i Nyborg. [Kobberstik efter tegning om Frederik 5.s rejse gennem rigerne Danmark og Norge i 1749].  

 

I 1827 bliver Kirstine som 35-årig i Nyborg gift med sømand ved vagtskibet Anders Jensen, født i Nyborg, 27 år gammel. [Nyborg viede 1825-1832, opslag 4]

 

Livet er heller ingen dans på roser for dette par. De får to børn - Carolina Maria f. 1828 og Jensine Caroline f. 1832 - men begge døtrene dør tidligt henholdsvis 2 og 3 år gamle. Også husbonden Anders Jensen dør tidligt, og ved folketællingen 1840 ses Kirstine som enke sammen med sin bror Jens Peter Westerberg.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyenstad, 212c, , FT-1840, B4924

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:

Stine Westerbergs 48  K  Enke

Jens Westerberg  42  Ugift  afskediget Korporal, Pensionist

 

Kirstine opholder sig de næste år fortsat i Nyborg, hvor hun i en periode ernærer sig ved håndarbejde og fra 1860 registreres som fattiglem, der forsørges af fattigvæsenet. Ved folketællingen 1870 ses hun sammen med Caroline Westerberg, som er 'uægte datter' af Kirstines bror Jens Peter Westerberg.

 

Nyborg fattighus på hjørnet af Nørregade 11 og Vægtergade 1, cirka 1880. [ugeavisen.dk]

   

Kirstine og Caroline er i 1870 2 af 38 beboere i Nyborg fattighus i Nørregade og har måske reelt ikke kendt hinanden. [FT-1870, Nyborg fattighus]

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, FT-1870, E0957

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:

Stine Vesterberg  78  U  Forsørges af Fattigvæsenet  Ukendt

Caroline Vesterberg  40  U  Forsørges af Fattigvæsenet  Nyborg 

 

Begge de to piger, Stine i 1828 og 1832 får med ægtemanden Anders Jensen, dør som små, og Stine er fra 1835 barnløs. Datteren Maren f. 1816 uden for ægteskab lever stadig, men er for mange år siden sat i pleje, og Kirstine har formodentlig ingen kontakt med hende.

 

Det er ærgerligt, for Maren får tilsyneladende et godt liv, som kunne have glædet Kirstine.

 

   

 

Stine Westerberg dør som enke og fattiglem i Nyborg i april 1878, 86 år gammel. [Nyborg døde k 1876-1881, opslag 39]

 

Kirstines datter Maren f. 1816.

 

Kirstines datter Maren f. 1816 er under Fredericia fattigvæsen i pleje hos sognefoged Rasmus Hansen i Erritsø, og hun opholder sig i denne familie, da hun i 1831 bliver konfirmeret. Hun får karakteren God for både kundskaber og opførsel.

 

Maren er i den efterfølgende periode tjenestepige mange steder, først i Erritsø og fra 1837 i Taulov, Almind, Erritsø og Bredstrup sogne. Hun har i følge af- og tilgangslisterne i kirkebøgerne et godt skudsmål.

 

I Bredstrup føder Maren Carlsen Westerberg den 26. august 1843 en datter, som ved dåben i kirken den 1. oktober får navnet Kirsten Sørensen. Udlagt som barnefader er 'Indsidder Søren Hansen fra Eritzøe der blev gift Sommeren 1843'. [Bredstrup fødte k 1828-1845, opslag 17]   

 

Datteren ses efterfølgende ikke i kirkebøger eller folketællinger og er enten død som spæd eller sat i pleje. Maren fortsætter som tjenestepige i Herslev, Pjedsted, Taulov, Michaelis, Bredstrup og Ullerup sogne. De første år nævner af- og tilgangslisterne i kirkebøgerne, at hun har født et 'uægte barn', senere blot at hun har et godt skudsmål.

  

Trinitatis kirke, 2017. [Mit eget foto].

   

Maren bliver som 35-årig den 24. april 1852 gift i Trinitatis kirke med Hans Nielsen. [Trinitatis viede 1843- 1867, opslag 41] Parret bosætter sig i Taulov, hvor datteren Maren Hansen bliver født i januar 1853. Samme år drager familien videre til Herslev sogn, hvor Hans Nielsen de næste år er husmand.

 

Datteren Nielsine Hansen bliver født i december 1854, og ved dåben i kirken den 11. februar 1855 nævnes Christian Høeths kone Karen Vesterberg blandt fadderne. [Herslev fødte k 1853-1869, opslag 7]

 

Navnet Karen er en fejl. Christian Høeths kone i Herslev er Inger Christine Westerberg f. 1821, som er datter af Cathrine Westerberg f. 1790, der jo er en søster til Marens mor Kirstine Westerberg f. 1792. Maren og Inger Christine er kusiner og har formodentlig kendt hinandens eksistens, inden de mødes i Herslev sogn i 1854. Begge bruger efternavnet Westerberg, Maren dog somme gtider også navnet Carlsen. 

 

Ved folketællingen 1860 er Maren registreret med efternavnet Carlsen efter sin biologiske far Carl, der i 1816 var møllersvend i Borris Mølle.

 

Vejle, Brusk, Herslev, Høirup By, Et Huus, 141, FT-1860, D6129
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Hans Nielsen 36 Gift Dagleier. Huusfader Kongsted S., Veile A.
Maren Carlsen 44 Gift hans Kone Colding
Maren Hansen 8 Ugift deres Børn Taulov S., Veile A.
Poul Hansen 3 Ugift deres Børn Her i Sognet [Herslev]

 

Datteren Nielsine dør som 3-årig i 1858. Datteren Maren f. 1853 og sønnen Poul f. 1857 bliver konfirmeret i Herslev kirke i henholdsvis 1867 og 1872.

 

Hans Nielsen fortsætter som jordbruger i Herslev gennem 1860'erne og 1870'erne, og ved folketællingen 1880 er datteren Maren Hansen med hendes ægtemand Andreas hansen og sønnen Christian på 1 år flyttet ind hos de to gamle.

 

Ved den næste folketælling i 1890 bor Hans Nielsen og Maren Carlsen på aftægt hos de to unge på husmandsstedet i Herslev.

 

Vejle, Brusk, Herslev, Høirup Bye, Herslev Sogn, et Hus, FT-1890
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Andreas Hansen 44 Gift Husfader Jordbruger Bou, Flensborg
Maren Hansen 37 Gift Husmoder Her i Sognet

Kristian Hansen 11 Ugift Barn Herslev
Maren Hansen 5 Ugift Barn Herslev

Hans Nielsen 66 Gift Aftægtsmand Bredstrup
Maren Karlsen 72 Gift Aftægtskone Erritsø
 

Maren dør i Herslev i 1893 og bliver begravet fra Herslev kirke den 16. juni, 76 år gammel. I modsætning til sin mor får hun et normalt liv med mand og børn.

 

Herslev kirke, Vejle amt. [wikipedia.org]

 

Jens Peter Westerberg f. 1797.

      

Dette afsnit bliver revideret og afsnit om Susanne Henriettes øvrige søskende tilføjet.

 

Lillebror Jens Peter Westerberg bliver hvervet som tambour i 1811. Han oplyses i protokollen at være 15 år, og kontrakten lyder på minimum 8 års tjeneste.

 

Jens Peter Westerberg bliver hvervet ved Fynske Infanteriregiment i Fredericia 1811. [12. Bataillon, Jydske Infanteri Regiment, Af og Tilgangsprotocol fra 1791 til 1833. Rigsarkivet, København, mit foto]

    

Som nævnt ovenfor registreres Jens Peter Westerberg i folketællingen 1834 som underofficer ved Fynske Regiment, og ved tællingen 1840 bor Jens Peter i Nyborg og registreres som 42 år, ugift, afskediget korporal og pensionist.

 

Begge brødrene er altså ved militæret i mange år, og Westerberg-slægten er hvervede soldater i mindst tre generationer.

 

Efter folketællingen 1840 nævnt ovenfor bliver Jens Peter gift med den fire år ældre kvinde, Bente Marie Sørensen – og da parret som henholdsvis 48- og 52-årige optræder ved tællingen i 1845 er de tilsyneladende barnløse.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Norgesgade, 560.3, FT-1845, B7984
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Peter Westerberg 48 Gift Pensionist Fredericia
Bente Marie Sørensen 52 Gift Hans kone Colding

 

Nyborg Slot under renovering, 2021.

   
En sidehistorie i denne forbindelse får jeg foræret, da jeg i februar 2009 modtager en e-mail fta Ulla Wandel i Tønder. Hun kan fortælle, at før ægteskabet med Bente Marie Sørensen har Jens Peter Westerberg fået to børn født uden for ægteskab, endda med den samme kvinde, nemlig Karen Nielsdatter f. 1811 i Skellerup på Fyn. Børnene er Caroline Jensine Westerberg f. 1829 og Anne Kirstine Marie Westerberg f. 1832, begge døbt i Skellerup. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 34, opslag 41]

 

Jens Peter Westerberg er underofficer i Nyborg, da børnene bliver født. Han er fjorten år ældre end børnenes mor – som kun har været sytten, da hun bliver gravid første gang. Hvorfor parret trods to fælles børn ikke bliver gift, kan godt undre.

   

Svendborg, Vindinge, Skellerup, Huiepadehuset, Et huus, 54, FT-1834, B4906
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Niels Nielsen 67 Gift Almisselem   
Johanne Marie Pedersdatter 65 Gift Hans kone   
Karen Nielsdatter 23 Ugift Deres datter og dagleierske   
Caroline Jensine Vesterberg 5 Ugift Hendes barn   
Anne Christine Marie Vesterberg 3 Ugift  Hendes barn  

  

Begge børnene lever, til de bliver voksne. Ved folketællingen 1860 er Caroline Jensine 30 år og ugift. Hun bor i Nyborg og lever af håndarbejde. Anne Kirstine Marie er også ugift og er i tjeneste hos en jordbruger i hjemsognet Skellerup. Ti år senere er Anne Kirstine gift med slagter Rasmus Hansen og bor i Ellinge ikke langt fra Skellerup.

 

Fredericia Trinitatis kirke, 2017. [Mit eget foto]

 

Familysearch.org afslører, at Jens Peter er barnefader til yderligere to børn født uden for ægteskab, nemlig Frederikke Westerberg f. 22.1.1823 i Nyborg [Nyborg fødte k 1822-1825, opslag 9] og Hans Peter Westerberg f. 8.1.1826 ligeledes i Nyborg [Nyborg fødte m 1825-1832, opslag 7]. Moderen til Frederikke er Mette Maria Hansdatter, og moderen til Hans Peter er Sidsel Maria Hansdatter. Børnenes videre skæbne er ukendt. De ses ikke umiddelbart i folketællingen 1834, hverken i Svendborg amt eller Odense.

  

Jens Peter er ved denne folketælling tilbage i Fredericia, stadig som underofficer ved Fynske Regiment.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Danmarksgade No 338a, 1ste Familie, 404, FT-1834, C4923
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Bertel Mathiesen 43 Gift Skrædermester
Maren Larsen 42 Gift hans Kone
Mathias Mathiesen 12 Ugift deres Børn
Laurits Mathiesen 10 Ugift deres Børn
Marie Mathiesen 2 Ugift deres Børn
Jens Hash? 18 Ugift Læredreng
Jens Westerberg 37 Ugift Under Officeer wed Fynske Regiment

  

Jens Peter Westerberg bliver i følge familysearch.org gift med Bente Marie Sørensen den 8. januar 1841 i Fredericia Trinitatis. [Fredericia Trinitatis viede 1832-1843, opslag 37] Familysearch oplyser desuden, at Jens Peter dør i Fredericia i 1857. [Fredericia Trinitatis døde m 1847-1870, opslag 40]

 

Jens Peter Westerberg er ved sin død i 1857 'Enkemand, forhen Underofficer i Fynske Inf. Reg., født i Fredericia, 60 år gammel. Hans Fader Peter Westerberg var Underofficer'.

Henvisninger og kilder:
Folketællinger i dansk demografisk database.

Kirkebøger på arkivalieronline.dk.

DIS-forum på slægt og data.
Anna Dinnesens beretning: ”Mit liv” (2005).
Erritsø og Fredericia lokalhistorie på Erik F. Rønnebechs lokalhistorie-hjemmeside.

Oplysninger om Konstawl-slægten tilsendt af Erik F. Rønnebech.

Oplysninger og fotos tilsendt af Anne Gerdes, 2021.

Albert Breindahl: "Slægt og muld" (1965).

Karsten Skjold Petersen: "Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774-1803" (2002).

Fotos af bedstefar Peter og bedstemor Kirstine (og deres familie) fra Sven-Erik Andersens store samling.

Tilsendte oplysninger og andet materiale fra slægtsforsker Peter Sandbøl, 2021.

Fotoserie fra gensyn med Fredericia oktober 2009.

Mormor Dortheas slægtstavle.