Skifte efter Ingeborg Knudsdatter 1787

 

 

Anno 1787, den 25de Juny, indfandt sig i Stervboen (=dødsboet) efter Fæstebonden af Estrup Gaards Goeds Johannes Andersens afdøde hustrue Ingeborg Knudsdatter i Eschelund paa Skifteforvalteren og Hosbonden Velædle og Velbyrdige Hr: Kammer Assessor Lautrup til Estrup Hans Vegne Fogden Oluf Schanok Kalhauge fra ibidem, med 2de tiltagne uvillige Vurderings- og Vitterligheds Mænd, navnlig Jes Gregersen og Friderich Nissen, begge her af Eschelund, for at holde Registering og Vurdering over Stervboens Ind- og Udboe, Til paafølgende  Lovlig Skifte og Deeling, imellem den Afdødes efterladte Børn og Arvinger som ere, nemlig hendes Datter af hendes første Egteskab med afgl: Hans Christensen, navnlig Else Hansdatter 20 aar gl: og af dette Egteskab med Enkemanden Johannes Andersen nemlig, 1 Datter Friderica Cathrina Johannesdatter: gl 15 Aar og endelig een Datter navnlig Anne Dorthe Johannesdatter 12 Aar gl: paa den eene og Enkemanden Johannes Andersen paa den anden Siide;
 
Ved Forretningen var nærværende Enkemanden Johannes Andersen paa egne og som føed Værge og Formynder har sidstmeldte hans 2de Umyndige Børn Deres Vegne, og blev af Skifte Retten indsadt som Tilsyns Værge for disse 2de Umyndige Piige Børn, Deres Morbroder Christen Knudsen af Wittrup, og for den ældste Datter Else Hansdatter: som var nærværende tilligemed hendes Formynder Anders Thyggesen af Drostrup, og blev da udi samtlige Forbemeldtes hos og Overværelse, passeret og Forrettet som følger:
 
Men forinden noget viidere ved Forretningen blev fremmed eller forrettet fremkom Enkemanden, saavel som Børnenes Formyndere Christen Knudsen og Anders Thyggesen, for Forretningen og Declarerede, at De i ald Venlighed og Kiærlighed vare foreenede, angaaende den Arv Børnene kunde tilkomme, saavel efter Deres nu afdøde Moeder som hvad den Ældste Datter skal have efter hendes afdøde Fader Hans Christensen og er Foreniegen saaleedes:
 
Else HansDatter tilkommer først Arv efter hendes afgl. Fader Hans Christensøn Penge 6 Rdr 4mk - samt een Sæng eller 13 Rd 2mk og en Kiiste eller 2Rd 2mk. Men da hende i Dag, er bleven leveret saavel Sængen som Kiisten, hvormed saavel hun selv, som hendes Formynder var fornøyet saa svarer StifFaderen hende ey dertil noget viidere.
 
/2 Declarerede Enkemanden, at hand af Kiærlighed til Hende som sin Stif Datter, for hvad hun saavel i Arv
efter hendes nu afgl. Moder, som hendes ligeleedes forhen afgangne Søster Anna Marie Hansdatter
kunde tilkomme, ville give Hende i alt 17Rd 2mk – I alt 24Rdr - - og hvormed hun saavelsom Hendes Formynder var fornøyed.
 
Dernæst Datteren Friderica Cathrina Johannesdatter, ville hand ligeleedes give i Arv, efter Hendes afgange
Moeder Penge 13 Rd 2mk - desuden ville hand af sin egen Lod endnu give Hende 1 Sæng eller 13 Rd 2mk og en Kiiste eller derfor Penge 2Rd 2mk
(Penge i alt 37Rd 2mk)
 
og endelig Datteren Anne Dorthe Johannes Dtr:, Ligeleedes Penge 13Rd 2mk - samt ligeleedes een Sæng eller 13Rd 2mk og 1 Kiiste eller derfor Penge 2Rdr 2mk
 
Altsaa bliver Børnenes herefter tillagte Arveparter i alt 50Rdr 4mk - siiger Halftreedsindstyve Rigsdaler og 4mk danske
 
Og naar at Enkemanden udbetaler forbemeldte Arveparter saavelsom hvad Giæld og Besvær og saavel til Hosbonden som til Andre, der kunde hæfte paa Boen, uden Ansvar og Udgift for Arvingerne havde Formynderne paa Deres Umyndtlieges Vegne indtet imod, at Stervboens Ind- og Udboe blev Enkemanden Johannes Andersen til frie og Lovlig Raadighed overleveret, som de indstillede til Skifte Forvalterens Approbation, hvilken de haabede at erholde da De indsaae, at baade Enkemanden og Deres Myndtliige
Dermed kunde være tiente.
 
Desuden tilkiendegav Enkemanden med Formynderne, at De desuden vare foreenede om, at Den Ældste datter Else Hansdatter i Sygdomstilfælde saalænge hun er i eenlig Stand, skulle have Lov til at være paa Gaarden hos hendes Stif Fader eller dends Beboere, hvor hun tilligemed ham eller Stædets Beboere nyder frie Huusning, Varme og Lyssning med Fornøden Opvartning;
 
Ligeleedes forpligtes Enkemanden at give sine 2de yngste og Umyndige Børn Deres Underholdning af Føde og Klædde til Deres 18de Aars, hvornaar de efter Ævne og Kræfter forretter til Gaardens gavn hvad De kand; - og da denne ForEening af Skifte Forvalterens Committerede var overveyet og samme blev anseet at kunde være fordeelagtig saavel for Enkemanden som Børnene blev samme paa følgende Vilkaar, paa Skifteforvalterens og Hosbondens nærmere Approbation, accorderet saaledes at Enkemanden betaler ald den Giæld og Besværing, der kand hæfte paa Gaarden, saavel til Hosbonden som andre, samt holder Stædet i Lovforsvarlig Stand og Drift, Og desuden betaler dette skiftes Bekostning som bliver saaleedes:
 
Stempl: Papiier til Skifte Brevet bliver i alt 3mk - For Skifte Brevets Beskrivelse samt Skifte Salarium anføres ickun 1Rd 3 - Jalt 2Rdr - -
 
Detsuden observeres at Arveparterne ey udbetales, uden Deres Formynderens Foreviidende og Tilladelse, og det med een halv Aars Lovlig Opsiigelse, dog svarer Enkemanden ingen Renter deraf forinden Børnene opnaaer Deres 24de Aar. - Og imod at Enkemanden og Formynderne holder Skifteforvalteren Anger
og Kravesløss for alt hvad af dette Skiftes Slutning kand flyde og følge er da dette Skifte saaleedes paa Skifteforvalterens nærmere Approbation tilendebragt og Sluttet.
 
Actum Stervboen i Eschelund den 25de Juny 1787.
Paa Skifteforvalterens Vegne O. S. Kalhauge
Enkemanden paa egne og som føed Værge for sine 2de Yngste Døttre Johannes Andersen
Som Formynder for Else Hansdatter Anders Thyggesen
Som Tilsyns Værge for de 2de Yngste Piige Børn Christen Knudsen med ført haand
Som overværende Vitterligheds Mænd og Testes Friderich Nissen Jes Gregersen
 
Kilde: Estrup og Skodborghus godsers skifteprotokoller 1733-1801 side 520 og 521  

 

Transskriberet i august 2016 af Jens Sørensen.