Aftægtskontrakt.

 Terpling, Aastrup sogn, 1813.

Jens Jørgensen.

 
er født 1782 i Nr. Vejrup, Vejrup Sogn, som søn af gårdfæster Jørgen Hansen og hustru Maren Jensdatter, og han døde d. 12. september 1850 i Terpling, Åstrup Sogn, og blev begravet d. 20. september. Han blev døbt d. 2. juni 1782 i Vejrup Kirke, båret til dåben af Jens Madsens hustru i Nr. Vejrup, og faddere var Otto Ibsen, Niels Jensen, Mads Mortensen, Niels Jensens hustru og Maren Christensdatter, alle i Nr. Vejrup.

Jens Jørgensen var skrædder og husmand i Terpling.

Han blev gift første gang d. 5. juni 1813 i Åstrup Kirke med 

 

Ane Margrethe Hansdatter.

 

Forlovere ved vielsen var Hans Christensen i Terpling og Christen Rasmussen i Glejborg.
Ane Margrethe Hansdatter er født 1787 i Terpling, som datter af husmand Hans Christensen Malle og hustru Ellen Pedersdatter, og hun døde d. 22. oktober 1828 samme sted og blev begravet d. 28. oktober.

Hendes dåb ses ikke indført i Åstrup Kirkebog.

I ægteskabet var børnene: Hans Jensen, født d. 12. januar 1812, død d. 14. januar samme år, Jørgen Jensen, født d. 30. januar 1815, Ellen Marie Jensdatter, født d. 29. december 1817, Hans Jensen, født d. 28. maj 1821, Mariane Jensdatter, født d. 11. april 1824, og Peder Christian Jensen, født d. 11. oktober 1828.

Alle børnene er født i Terpling, Åstrup Sogn.

Jens Jørgensen blev gift anden gang d. 16. april 1829 i Åstrup Kirke med

 

Karen Jensdatter.

 

(...)
Der var ingen børn i Jens Jørgensens andet ægteskab.
Jens Jørgensen overtog ved giftermålet med Ane Margrethe Hansdatter sin svigerfars ejendom i Terpling, hvorefter Hans Christensen Malle og hustru gik på aftægt. 

Skødet og aftægtskontrakten, der blev oprettet ved denne lejlighed, er indført i Gørding-Malt Herreders skøde- og panteprotokol 1813-1819, side 68, og lyder i uddrag som følger:

 

Underskrevne Hans Christensen Malle af Siighus i Aastrup Sogn gjør vitterlig, at jeg herved uden Kjøbekontrakt sælger, skjøder og afhænder fra mig og mine Arvinger min paaboende og tilhørende Sted af Hartkorn 2 Skp. 2 Fjdk. 2¾ Alb. med Bygninger og Ejendom, Ind- og Udbo samt Anpart i Kirketiende til min Svigersøn Jens Jørgensen af Nør Vejrup for den Sum af 200 Rigsdaler, Og da Jens Jørgensen har betalt mig den accorderede Kjøbesum 200 Rigsdaler dansk Curant, saa skal fornævnte Sted med tilliggende herefter følge og tilhøre ham og Arvinger imod, at han opfylder den af dags Dato oprettede Aftægtskontrakt. Dette bekræftes vidnefast under min Haand.

 

Siighus, d, 10. Juni 1813. Hans Christensen.” 
 

Aftægtscontrakt oprettet mellem Hans Christensen Malle af Siighus og Svigersøn Jens Jørgensen af Vejrup.
 

Til Ophold nyder Hans Christensen Malle og Hustru Ellen Pedersdatter aarlig saa længe de begge lever af deres Svigersøn eller hvem Stedet bebor 2 Tdr. Rug, 4 Skp. Malt, 2 Skp. Boghvedegryn, 2 Skp. Byggryn, 1 Potte nymalket Mælk hver Morgen, 1 Pund Smør hver 14. Dag, ½ Skp. Humle, ½ Skp. Salt, 1 Faar fodret og græsset med sine Lam. Desuden 16 Læs Tørv og 4 Læs Klyne, som røgtes og hjemkøres og tildækkes for Regn og Vind. Ligeledes har Aftægtsfolkene fri Adgang til Stedets Ovn samt til Brygge- og Bageredskaber.

 

Naar den ene af Aftægtsfolkene ved Døden afgaar hjemfalder de 4 Skp. Rug til Stedet; alt det øvrige beholder den længstlevende til sin Død, og ifald den længstlevende skulde have i sinde at flytte, har den Ret til at faa sin Aftægt leveret i 1 Mils Afstand fra Stedet, Mælk og Brændsel undtagen.
Naar forlanges skal Jens Jørgensen, eller hvem Stedet beboer, lade indrette et Kammer med Loft og Gulv, hvor de kan have Varme, 1 Seng og deres Klæder, og indtil dette skeer, skal de nyde deres Ophold og have samme Ret og Adgang, som Stedets Beboere selv. Naar de drager i deres Kammer, udtager de en Seng, en Øltønde og hvad de nødvendig behøver tilligemed deres Kister.
Skulde Aftægtsfolkene blive syge og sengeliggende, skal Stedets Beboere være forbundne til at opvarte dem og bevise sig imod dem som lydige og tjenstagtige Børn.

 

Naar vi ved Døden afgaar, hjemfalder til Stedets Beboere, alt hvad vi efterlader os undtagen 1 ny Kiste, som vor Datter Maren skal have. De øvrige af vore Lin- og Gangklæder bliver til Deling imellem vore Børn, hvorimod Stedets Beboere give os efter vor Død en anstændig Begravelse.
Til Havejord forbeholder vi os til den sidstes Død en ⅓ Part af Gaardens Kaalhauge, hvortil vi tage Gødske uden Betaling. Aftægten bliver prioriteret næst efter 200 Rigsdaler fremfor al anden Gæld. Saaledes er denne Contrakt indgaaet og nøjagtig skal holdes, dette bekræfter vi i 2 Vidners Overværelse.
 
 

Siighus, d. 10. Juni 1813.

 

Hans Jensen              Jens Jørgensen.
Josias Lytken            Hans Christensen.

  

____________________

Ovenstående er citeret fra ”Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christian Jensen, husmand i Jernvedlund, Jernved Sogn, født 1928”. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1957, ajourført 1982.