Avisartikler.

 I anledning af Jørgen og Lauras guldbryllup i 1933.

 

Laura og Jørgen fotograferet med deres 9 børn i forbindelse med guldbrylluppet lørdag den 16. september 1933.

 

Sydvestjylland, Tirsdag den 12. September 1933

Guldbryllup i Bramminge.

Lørdag den 16. September kan Dekorationsmaler Jørgen Dinnesen og Hustru, Laura, fejre deres Guldbryllup.

I Aaret 1901 flyttede Guldbrudeparret her til Byen fra Gørding, hvor Dinnesen havde virket som. Malermester i 10 Aar. Dinnesen blev straks ansat som Meter og Forgylder paa den daværende Rammefabrik her i Byen, hvor han arbejdede indtil Ejeren paa Grund af Finansvanskeligheder maatte standse Fabriken. Dinnesen har siden den Tid virket som Malermester her i Byen.

Dinnesen har i den lange Aarrække ikke alene virket som Haandværksmaler, men ogsaa som Teater- og Dekorationsmaler og har gennem Flid og Selvstudium drevet det temmelig vidt. I sin Fritid har han yderligere produceret en Mængde Malerier, saavel Interiører, Portrætter som Landskabsmalerier.

I de 50 Aar har Dinnesen haft en god Støtte i sin Hustru Laura, som altid har været et Hjemmets Menneske og er gaaet fuldstændig op i at skabe et godt og hyggeligt Hjem for Mand og Ægteparrets 9 Børn.

Guldbrudeparret har været organiserede Afholdsmedlemmer siden Aaret 1892, og har her gjort et godt og velfortjent Arbejde; endvidere bør nævnes, at Dinnesen i alle de Aar, han har været Haandværker her i Byen, har staaet som Medlem af Bramminge Håndværker- og Industriforening, hvoraf han nu er Æresmedlem.

I Ægteskabet er der 9 Børn, 6 Sønner og 3 Døtre. En Datter er Enke efter afdøde Arkitekt Schlosser, Dattcren Laura er gift og bor i København og Emma er gift med Træskomager L. Ravn, Nørregade, Bramminge.

Af Sønnerne er der to bosat her i Byen, nemlig Malermester P. Dinnesen og Maler Jens Dinnesen, der er hjemme, en er Smed og Landmand i Terpager ved Bramminge, en Malermester i Gørding en anden Overgendarm og bosat i Rudbøl ved Højer og endelig er Sønnen Thorvald gift og Barbermester i Gørding.

Guldbrudeparret vil paa Guldbryllupsdagen sikkert modtage mange Lykønskninger baade fra nær og fjærn, og SYDVESTJYLLAND føjer sin Lykønskning til.

 

 

Guldbryllup i Bramminge.

Guldbryllupsdagen for Malermester Dinnesen og Hustru i Bramminge i Dag formede sig som en uforglemmelig Dag for det afholdte Ægtepar. Byen var fra Morgenstunden smukt flagsmykket og Guldbrudeparret blev vækket ved Musik.

Om Formiddagen strømmede det ind med Gaver, Blomster og Lykønskninger, et tydeligt Bevis for, hvor afholdt Dinnesen og Hustru er her i Byen.

En Deputation fra Haandværker- og Industriforeningen overrakte Guldbrudeparret en smuk Sølvopsats, og Konsulent K. Jacobsen overrakte paa Bramminge Bys Beboeres Vegne en smuk Krystalvase samt et Brev, indeholdende et smukt Pengebeløb.

I Aften samles Guldbrudeparret med Familie sammen med Byens Beboere til en Festlighed i Forsamlingshuset.

 

 

MALERMESTER J. DINNESENS GULDBRYLLUPSFEST.

Festen i Forsamlingshuset Lørdag Aften i Anledning af J. Dinnesen og Hustrus Guldbryllup blev en i alle Maader livlig og smuk Højtidelighed.

Omkring Kaffebordene var samlet ca. 125 Mennesker, deriblandt en stor Familie, men dog var langt den største Part Venner, som ved deres Nærværelse tilkendegav deres Sympati for det afholdte Guldbrudepar.

Efter at have sunget en Sang, talte Pastor Balslev. Derefter atter en Sang og saa læste Lærer Olsen en Bunke Telegrammer op. Ligeledes takkede Olsen for behageligt Venskab gennem de svundne Aar.

Derefter talte Bygmester Tonnesen, Tømrermester N. Th. Madsen, Smed Sørensen og Snedkermester L. Hansen alle smukt om Guldbrudeparret.

Malermester Dinnesen takkede rørt den store Forsamling for al Venlighed, der paa denne Aften blev vist ham og hans Familie. Derefter gik Dansen lystigt, og Kl. l½ sluttede den smukke Guldbryllupsfest.

 

Teksterne scannet fra originale avisudklip i november 2006. Alle udklip stammer fra scrapbog hos Christa i Valby.