Avisartikler.

 I forbindelse med Jørgens død i december 1935. 

 

Jørgen fotograferet i sit hjem cirka 1933 [udsnit].

 

 

Sydvestjylland den 4. December 1935

DØDSFALD.
Malermester Dinnesen, Bramminge.
En af Bramminges kendte gamle Borgere, Malermester Jørgen Dinnesen, er i Nat pludselig afgaaet ved Døden, 74 Aar gammel.

Dinnesen har i de sidste Aar lidt af en Hjertesvaghed, uden at det dog generede ham synderligt i hans Arbejde. Hele Dagen i Gaar arbejdede Dinnesen paa Kraft, bl.a. med en Del Juledekorationer. I Nat fik han pludselig Smerter i Hjertet igen, og Læge Schultz blev tilkaldt. Man mente imidlertid ikke, der var nogen overhængende Fare, men kort efter udaandede den gamle Maler stille og roligt.

Det var en særpræget Personlighed, der gik bort med Maler Dinnesen. Han var noget af et Geni paa Dekorationsmalingens Omraade. I Løbet af kort Tid kunde han med Pensel og Malerpotte fremstille de mest straalendé Fe-riger.

Han vil blive savnet rundt om i Foreningerne, der benyttede ham meget som Teatermaler og Sminkør ved Dilettantforestillingerne. Dinnesens Sind var friskt og modtageligt som en Ynglings. — Derfor var han altid en velkommen Gæst i Ungdommens Lag.

For et Par Aar siden fejrede han og hans Hustru Guldbryllup. Hans Hustru døde sidste Aar. Han efterlader i alt 9 Børn, der alle er i god Stillinger og har det godt.

 

Vestjyllands Social-Demokrat den 4. December 1935

Dødsfald.
I Dag hentede Døden atter en af vore gamle Partifæller, Malermester Dinnesen, der i Morges pludselig døde af et Hjerteslag. Afdøde, der var en af Byens bedste og mest vellidte Borgere, blev 74 Aar gammel. Han var fadt i Oxenvad i Sønderjylland, men har siden 1899 boet i Bramminge; hvor han arbejdede som Malermester.

Faa kunde som han trylle smukke Farver frem, og særlig var han en dygtig Dekorationsmaler. Utallige Bagtæpper har ved forskellige Lejligheder set Lyset fra hans Haand og altid var Arbejdet udført ti1 fuld Tilfredshed.

Dinnesen var en ivrig Afholdsmand og mangeaarig Medlem af Håndværkerforeningen, hvor han var Æresmedlem. Saa sent som i Mandags deltog han i Indvielsen af en ny Scene paa Outrup Højskolehjem, som han havde dekoreret.

Dinnesen efterlader sig 9 Børn og deres Faders Død er selvfølgelig et haardt Slag for dem, men det er en Trøst, at gamle Malermester Dinnesen kun efterlader sig gode og lyse Minder.

 

Vestkysten, den 5. December 1935

Dødsfald i Bramminge.

Malermester Dinnesen sen., Bramminge, er i Morges afgaaet ved Døden, 74 Aar gammel uden forudgaaende Sygdom. Den gamle Maler, der tilsyneladende havde et Jernhelbred, blev først syg i Aftes og allerede i Dag til Morgen indtraadte Døden, som Følge af en Blodprop.

Maler Dinnesen var født i Oxenvad 13. Marts 1861, men han boede omtrent hele sin Levetid i Gørding og Bramminge.

I Efteraaret 1933 holdt han Guldbryllup med sin Hustru, og ved den Lejlighed skildrede VESTKYSTEN den flittige Mands Liv og Virke. I Foraaret 1934 mistede han sin Hustru efter 50½ Aars lykkeligt Samliv. Dinnesen var ikke alene Haandværker men tillige noget af en Kunstner navnlig paa Dekorationens Omraade. Han var en uhyre flittig Mand, der kunde overkomme det utrolige selv op i den høje Alder. Ikke alene i Bramminge og nærmeste Omegn, men viden om over hele Ribe Amt og i Sønderjylland havde man Bud efter Dinnesen til at dekorere Sale og Scener samt sminke, naar der skulde festes og spilles Komedie.

Selv i den allersidste Tid var Dinnesen paa Farten, snart her og snart der for at øve sin Kunst. Han var efterspurgt og afholdt overalt. Tidlig og silde var han paa Færde, altid i Arbejde og altid i godt Humør. Nu er den gamle Haandværker og Kunstners lange, travle Arbejdsdage endt. Han vil blive savnet ikke alene af sine mange Børn og Børnebørn, men af alle, der kendte ham. — Dinnesen var Æresmedlem af Bramminge Haandværkerforening.

 

Vestkysten den 6. December 1935

Ved Malermester Dinnesens Død.
Med Vemod modtog vi her i Outrup Meddelelsen i Dagbladene om Malermester J. Dinnesens Død. Gennem flere Uger havde han været herude i Outrup for at male og dekorere den store Sal ved Højskolehjemmet og den nye Scene.

For kort Tid siden var han bleven færdig, og den nye Scene blev indviet Søndag og Mandag, og i den Anledning havde vi sendt en Indbydelse til Dinnesen om at være med ved Festen sidste Mandag, og han kom til stor Glæde for os, der var kommen i Berøring med ham.

Efter Forestillingen kom han springende op bag Scenen og trykkede vore Hænder og bragte os en Tak og en Hyldest for vor udmærkede Spil, og ved et Kaffebord bagefter blev den gamle Maler hyldet fra flere Sider for den smukke Ramme, han havde. fremtryllet til Stykket, der blev opført.

Ogsaa Dinnesen talte ved denne Lejlighed baade i Spøg og Alvor, og saa to Dage efter modtog vi Meddelelsen om hans Død. Alle vi, og det er ikke saa faa, der var kommen i Berøring med ham her i Outrup, vi kom til at holde af den gamle prægtige Mand, og vi beundrede ham, hvad enten han stod paa sit Stillads, eller vi sad ved en Kop Kaffe, og han fortalte.

Der var noget særpræget ved den gamle Maler, og trods den høje Alder noget saa ungdommelig frisk, og altid traf vi ham i godt Humør. Dinnesen vandt sig mange Venner her i Outrup i den korte Tid, han var her, og vi vil gerne her ved hans Død være blandt dem, der vil bevare Mindet om den gamle, prægtige Maler i Ærbødighed.

Erik Geil, Outrup

 

Vestkysten den 10. December 1935

Jordefærd i Bramminge
Malermester J. Dinnesen jordedes i Gaar Eftermiddags fra Sct. Ansgar Kirke. I det store Følge saas ikke alene mange fra Bramminge, men ogsaa fra Omegnen og andre Byer var der en fyldig Repræsentation. Fire Foreningsfaner flankerede den hvide Kiste, der var dækket af Dekorationer med signerede Baand, og et Væld af Kranse laa henad Midtergulvet.

Af signerede Kranse bemærkede vi fra: Bramminge Efterskole, Bramminge Haandværkerforening, Gørding Haandværkerforening, Bramminge gl. Dilettanter, Bramminge Borgerforening og Logen ”Støt vor Sag”, Outrup Højskolehjem og Børnene.

Efter Salmen: ”Gud skal al Ting mage”, talte Pastor Balslev smukt over afdøde ud fra Salmeverset: ”Jeg venter dig Herre Jesus til Dom”. Døden kom brat her, den averterede ikke. Vi forstaar ikke, at vi aldrig mere skal se gamle Dinnesen, aldrig mere møde hans Smil og Hilsen og venlige Haandtryk.

Han var i fuld Aktivitet lige til det sidste, trods de 74 Aar. De sidste Ord, jeg hørte ham sige, faldt 2 Dage før han døde. Jeg mødte ham og sagde da: ”Saadan kan De ikke blive ved, Dinnesen, i Deres Alder”. ”Nej, men saa længe Gud vil”, lød Svaret.

Dinnesen var en kendt Mand viden om, hans Dekorationskunst vil leve som et Minde om ham. Han var tillige en afholdt Mand, en god Mand og saa var han saa taknemlig.

Gud holder kun to Ligtaler. Den ene lyder: ”Du Daare —”, og den anden: ”Vel, du tro Tjener, du var tro over lidet —”. For os, der bliver tilbage, gælder det om, at vi forbereder os, at vi har Olie i vore Lamper. Gud hjælpe os til at vaagne op i Tide. Gud være gamle Dinnesens Sjæl naadig. Amen!

Efter Salmen: ”Uforsagt, vær paa Vagt —”, bar afdødes Sønner Baaren til Graven til Tonerne af: ”Lyksalig, lyksalig —”.

Ved Graven forrettede Pastor Balslev Jordpaakastelsen. Mens Følget sang: ”Krist stod op af døde”, sænkedes Fanerne over Graven som en sidste Hilsen.

Lærer Olsen takkede paa Familiens Vegne Følget for den store Deltagelse. Pens. Førstelærer Manich bragte Dinnesen en Tak fra Bramminge Haandværkerforening, hvoraf han. var Æresmedlem. Dinnesen havde mange Interesser, men der var særlig to Interesser, der optog ham stærkt. Det var Afholdssagen og hans Dekorationskunst.

Søren Sørensen, Ribe, og Andersen, Esbjerg, fremhævede Dinnesens store Arbejde for Afholdssagen og bragte Broder Dinnesen en sidste Hilsen fra NIOGT og Logen ”Vestkysten”.

 

Vestkysten (formodentlig), December 1935

In Memoriam.

Med gamle Maler Dinnesen, der saa brat fik sin Livsbane afbrudt, er en genial Personligheds Løbebane endt, og han vil blive savnet af mange. For det første af Dilettanterne, men dernæst af de mange, der ynder Dekorationer paa deres Vægge og Loft i de ny Huse. Thi hans Mage som Dekoratør skal der søges viden om efter. Var det efter Prospektkort eller Fotografi, saa havde han jo Tegningen, men ellers vrimlede Motiverne ud af Hovedet paa ham, mens Penslen førtes med en let og sikker Haand, saa Billedet paa et Øjeblik stod der; at staa og betragte ham under dette Arbejde var en Oplevelse, og det generede ikke ham i mindste Maade.

Man skulde synes at ved Hjælp af gode Lærere kunde der være blevet en første Klasses Kunstner af ham, men det er vel blevet forskertset, han var knap nok alm. Malersvend, da han blev gift og satte Bo og har han haft Storhedsdrømme, maatte de skrinlægges, for nu gjaldt det om at holde Hjemmet oppe, da Familien hurtigt forøgedes, saa ved egen Hjælp kunde intet udrettes ud over det daglige Slid, og det fortsatte hele Livet igennem.

Men Mindet om ham vil ikke saa snart glemmes, dertil har hans dygtige og flittige Haand sat for mange Spor saavel i Byen som i en vid Omegn.

Dinnesen var jo ogsaa Opfinder, og her havde han nok ventet at finde Lykken skjult. Hans ”Trykknap”, som han ventede skulde have indbragt om ikke Millioner, saa dog et godt Udbytte, svigtede jo ogsaa. Han fik Patent paa Knappen og et Aktieselskab, der blev startet til Udnyttelse heraf, fik Maskiner og det nødvendige Materiale indkøbt og Fabrikationen sat i Gang — men saa var det nærmest Krigen, der ødelagde det hele for dem, og siden er Arbejdet ikke genoptaget.

Dinnesens Kombination af Farve til Flyvemaskiner, der skulde gøre Maskinerne saa godt som usynlige i Luften, tilbød han den engelske Regering under Verdenskrigen og fik den vist ogsaa demonstreret for Englænderne, men den maa jo ikke have vundet Anerkendelse. Men alt dette viser hans utrættelige Arbejde for lysere Kaar.

Nu har hans virksomme Hjerne fundet Ro.

Fred med dit Støv.

G. K. O.

 

Teksterne scannet fra originale avisudklip i november 2006. Alle udklip stammer fra scrapbog hos Christa i Valby.