Villebøl, Kalvslund sogn.

En dag i december 2008 får jeg en e-mail fra Hans Peter Kjær – som skriver følgende: ”Jeg fandt en sen nattetime din fine hjemmeside med omtale af din slægt fra Villebøl. Da jeg er ved at skrive en bog om Kalvslund sogn historie, var der lidt oplysninger jeg kunne bruge og jeg er sikker på jeg har nogle oplysninger, der interesserer dig. For ikke at sende alt for meget, foreslår jeg vi ringer sammen”. Sammen med mailen fremsender Hans Peter Kjær nedenstående oplysninger – som dels bekræfter, hvad jeg selv har fundet ud af om en gren af farmor Matheas slægt på egnen omkring Lintrup og Kalvslund syd for Kongeåen, dels tilføjer en lang række detaljer, som jeg ikke havde fundet – herunder fæstebreve, skifteprotokoller og navne på forfædrene to generationer længere tilbage i tiden end Søren Nissen f. 1725. Tilbage til Matheas 4xtip oldeforældre, dvs. mine egne 6xtip oldeforældre – i Villebøl, Kalvslund sogn i 1600-tallet.

 

Oplysningerne gengives her som modtaget. Detaljer fra nedenstående er senere indføjet i min krønikeTilfældets mystik”. Hans Peter Kjærs oplysninger publiceret på dinnesen.com i nyt layout i marts 2016.

 

Niels Jørgen Dinnesen, 8.12.2008 og 6.3.2016.

 

Kalvslund kirke anno 2003.

 

1728 Nis Holdensen, f. 1697-99, søn af gdm. Holden Ebbesen, Ganderup ved Fole, trol. 1721 (i hendes hus i Villebøl) med (Lisbeth) Edel Hansdt., f. 1690, hr. Søren Hansens efterladte enke af Villebøl. Nis var da fra Skærbæk mølle i Hjerting sogn.

Sandemand 1722. Kirkeværge.

 

”Villebøl krogård”. 1A. Kalvslund herreds tingbog, 10. dec. 1728. For retten fremkom Nis Holdensen af Villebøl og (udi) samtlige formyndere for salig Søren Hansens 3 børn i Villebøl, nemlig Hans Andersen af Krogstrup (ved Skrave) på sin far Anders Larsens vegne for den ældste søn Hans Sørensen, 18 år, Mads Termensen i Kærbøl for den anden søn Termen Sørensen, 14 år, og for datteren Anna Margreta Sørensdatter, Niels Lund i Hjortvad, 9 år. Udlovede at betale til sine stedbørn, nemlig til enhver af sønnerne 21 rigsdaler og til datteren 20 rigsdaler og også en seng nogenledes forsvarlig, hvilke penge han skal betale til dem, når enhver bliver 24 år gl., dog uden rente så længe at blive stående i henseende til den ulykkelige ildebrand der passerede, hvorved hans gods midler og bohave blev lagt i aske, hvilke arvepenge er både for fædrene og mødrene arv ud af bohavet. Skulle nogen af de 3 børn inden de opnår 24 år gifte sig eller på anden måde have deres arvepart nødig, da forpligter Nis Holdensen sig at betale uden nogen indvending eller diskussion, og i alle måder at holde og efterkomme for sig og sine arvinger, imod vedbørlig kvittering af vedkommende. De 3 børn og deres søster Anna Sørensdt., nu boende i Lintrup, arver og tilkommer efter deres salige bror Tyge Sørensen hver 20 sletdaler og hans midler, som på rente er stående hos Jørgen Hansen, Hjortvad, så brødrene og søstrene er lige deri lodtagen, alene hans høstlæder og ½ egekiste, som Hans Sørensen og Termen Sørensen skifter i 2 lige dele mellem dem, hvorved så alting om arveparterne er i venlighed kærligen sluttet og afhandlet i samtlige vedkommende lovværgers og formynderes nærværelse og begærede formynderne på deres myndlingers bekostning hvorefter tings vidne beskrevet, hvor udi stedfaderen Nis Holdensen med rettens gebyr og tings vidnes beskrivelse betaler lige ved en af børnene, hvilket under samtlige vedkommende hænder stadfæstes.

Nis Holdensen, Hans Andersen, Madts Termensen, Niels Lund, som formyndere.

Hans Nissen som lovværge.

Læst i retten og stedede herredsfogeden tings vidne.

 

Nis Holdensen af Villebøl, d. 1762, 63 år gl.

Ædel Nis kone af Villebøl, d. 1778, 88 år gl.

·   Holden Nissen, f. 1722 og d. 1748 Villebøl, 25 år gl.
°        Ingeborg, f. og d. 1724 Villebøl, 12 dage gl.
·   Søren Nissen, f. 1725 Villebøl.
·   Jeppe Nissen, f. 1728 Villebøl. Må ikke forveksles m. Jeppe Pedersen, f. 1733 Villebøl, g. ca. 1764 Hygum m. Anders Nissens datter i Abiskær, Hygum.
·   Ingeborg Nisdt.², f. 1730 Villebøl, trol. 1749 (i hendes faders hus i Villebøl), kopuleret 1749 Hjortlund m. Sven Johansen. Bosat i Stens, Hjortlund. Ingeborg er ikke fundet død i Hjortlund eller Kalvslund kirkebog. Sven g.2. (tidligst 1774, da han var enkemand, men ikke i Hjortlund eller Kalvslund) m. Dorthe Jesdt. Dorthe d. 1785 Stens i barselsseng, sammen med en dødfødt datter, 42 år gl. Sven Johansen af Stens d. 1788, 60 år og nogle md. gl. Datteren Edel Svensdt., f. 1769 Stens, g. 1795 Hjortlund m. enkemanden Poul Bondesen. Gdm. i Stens. Edels halvsøster Anne Marie, f. 1783 Stens, blev opdraget hos dem.
·   Dorethe Nisdt., f. 1733 Villebøl, g. m. Niels Pedersen Lund, f. 1732 Hjortvad [1B].
·   Leene Nisdt., f. 1736 Villebøl, trol.1. 1757 m. Niels Pedersen. De overtog hans hjem i Villebøl [Villebølgård, 2B]. Enken Lene trol.2. 1763 m. Jens Pedersen fra Hjortvad, som overtog gården i Villebøl.

1758 Søren Nissen, f. 1725 Villebøl, trol. 1757 med Karen Christensdt., f. 1732 Ravning, datter af Christen Petersen Tyboe og Bodel Christensdt. i Ravning [2A].

 

”Villebøl krogård”. 1A. (Frøs-Kalvslund herreds) bibog. Villebøl 5. maj 1757. Nis Holdensen overdrager til sønnen Søren Nissen, Villebøl, sin fæstegård i Villebøl og – part i Ravning med alt med den lagte rugsæd.

- Betaler sønnen Søren Nissen alle restancer på stedet og al anden privatgæld.

- Skal datteren Lena Nisdatter, 19 år gl. med tilsynsværge Jacob Hansen, St. Knorborg, nyde en vinters kost i gården uden vederlag og når hun bliver gift, nyder hun i gården fri forlovelse.

- Hvad de andre børn angår, da formedelst at gården er bebyrdet med kgl. restancer nyder de ikke noget af gården, til hvilken ende vi på samme kontrakt med egen hånd underskriver og takker vores kære forældre for god opdragelse og har ikke nogen videre prætention i fødegården.

- Skal min søn give mig og hustru fornøden klæde – så godt som vi selv lyster og om vi får i sinde at drage på aftægt forskaffer min søn eller stedets besidder årlig 3 fag hus i beboelig stand til køkken og stue – for alt med loftskud, vinduer og døre, jernkakkelovn, sengested, bord og stole med al anden små hus – bruges, som aftægtsgiveren holder i forsvarlig stand. – malt 2 skp., byggryn 6 skp., boghvedegryn ½ skp., til slagt – 1 ko levendes og aldrig død og 5 får – svarer aftægtsgiveren videre – ved sine egne, 16 læs tørv og 2 læs klyne – til brønden, bagerovn og brøgersted – heste og vogn til mølle og kirke og når aftægtstager ved døden afgår, da lader aftægtsgiver – da halvparten af aftægten hjemfalder og – undtagen de levende kreaturer som den sidste – Når den sidste ved døden afgår, da ligeledes besørger samme aftægtsgiver kristsømmelig til jorden med sin ægtefælle, da den hele foranskrevne aftægt hjemfalder igen til gården og dens besidder, undtagen deres livsklæder og hvad de ellers på aftægten sig måtte selv forhverve, som bliver til deling mellem – vores børn.

Niss Holdensen, Søren Nissen, Jacob Hansen, Svend Johansen, Niels —

 

Ribe ladegård brændte i april 1757 og blev ”ej genopbygt”, hvorefter jorden udstykkedes. Da frikøbte Søren Nissen sin fædrene gård og blev således selvejer.

Fæstede 1758 for 2 rd.

Søren Nissen byggede de ældste af de nuværende bygninger, som nu udgør Villebøl Camping.

 

Mit eget foto fra Kongeåen mellem Tobøl og Villebøl i januar 2008. Billedet er taget fra Tobøl-siden mod Villebøl – og det er faktisk Søren Nissens gamle gård – ”Villebøl Krogaard”, i dag Villebøl Camping, der anes i baggrunden. Da jeg tog billedet, kendte jeg endnu ikke Søren Nissen og havde ingen anelse om at stå over for en gammel slægtsgård...

 

Søren Nissen var den ene af de Villebøl gårdmænd, som i fællesskab købte den vestligste af Ravninggårdene, som efter udflytningen ingen ville bo på.

Søren Nissen var kirkeværge.

Karen, aftægtsmand Søren Nissens kone i Villebøl, Ha. amt, d. 1813, 82 år gl.

Søren Nissen, aftægtsmand hos hans søn Christen Sørensen af Villebøl, d. 1815, 91 år gl.

°        Nis, f. 1758 Villebøl, vistnok død.

°        Nis², f. 1760 og d. 1777 Villebøl.

°        Ædel, f. 1763 og d. 1770 Villebøl, 6 år 8 md. gl.

·   Christen Sørensen, f. 1765 Villebøl, ikke fundet kf.
·   Holden Sørensen, f. 1768 Villebøl, kf. 1784, trol.1. 1792 (i Peder Jensens enkes hus i Mejlby) Lintrup m. Jeng Pedersdt., f. 1767 Mejlby, Lintrup, datter af Peder Jensen og Anna Sørensdt. Overtog sin salig svigerfars hele selvejergård i Mejlby og vistnok senere i stedet en ¼ ejendomsgård i Mejlby, købt af Peter Michelsen Smed og solgt 1804. Jeng d. 1795 Mejlby. Holden g.2. m. Maria Nisdt. Holden g.3. m. Maria Sørensdt. Holden g.4. 1822 Lintrup m. enken Gjertrud Nisdt. af Mejlby, hun var trol.1. 1793 Lintrup m. enkemanden Peder Knudsen på Mejlby mark. I 1801 var der på gården i Mejlby 5 tjenestefolk og svigermoderen Anne Sørensdt., 61 år. Holden opholdte sig 1822 hos broderen i Villebøl sammen med sønnen Johan og var 1835 enkemand og sad til leje i Mejlby, men er ikke fundet død i Lintrup eller Rødding.

̶    1. Peder Holdensen, f. 1792 Mejlby, Lintrup, g. 1820 Brørup m. Ingeborg Jørgensdt., f. 1790 Eskelund, Brørup. Peder var 1834 gdm. i Eskelund, Brørup, 1850 gdm. i Vong, V. Nykirke.

̶    1. Karen, døbt 24. jan. 1795 Lintrup, ved moderens begravelse. Nævnt 1801.

̶    2. Jeng, d. 1795 Mejlby, Lintrup.

̶    2. Jeng, f. 1795 Mejlby, Lintrup.

̶    2. Jeng Kierstine, f. 1799 Mejlby, Lintrup

̶    2. Anna, f. 1801 Mejlby, Lintrup.

̶    3. Anna, f. 1804 Mejlby, Lintrup.

̶    3. Johan Holdensen Mørch, f. 1806 Mejlby, Lintrup, kf. 1822 Villebøl, g.1. m. Sidsel Kirstine Hansdt. Johan g.2. m. Maren Nielsdt. Johan Mørch var inderst og daglønner i Brændstrup, Rødding.

°       Edel/Ædel², f. (står ikke hvor) og d. 1770, 12 uger gl.

·   Niels Sørensen, f. 1771 Villebøl, g. 1800 Ø. Lindet (med kgl. allernådigst bevilling ved foregående tillysning fra prædikestolen) m. Matthias Thaysens enke Else Jensdt., f. 1771 Rojbøl, Ø. Lindet, datter af Jens Hansen og Karen Sørensdt. Mathias havde overtaget svigerfaderens gård i Rojbøl, men både han og svigerfaderen omkom i ilden juli 1797 ved gårdens brand. Forlovere Søren Nissen Villebøl og hendes bror Hans Jensen Tryk. En anden bror Truels Jensen Tryk, boede 1801 på gården i Rojbøl og overtog den 1810, men gik konkurs 1823, hvorefter gården solgtes på auktion. Familien kun fundet i folketællingen 1801.
̶     Martha Cathrine Thaysen, f. 1798 og d. 1810 Rojbøl, 12 år gl.

 

”Villebøl kro”. 1A.
(Frøs-Kalvslund herreds) bibog. Hygum 28. jan. 1790.
Søren Nissen, Villebøl, overlader med hustru Karen Christensdatters vilje og samtykke formedelst alderdom og sygdom til sønnen Christen Sørensen 2 otting i Villebøl, samt 1 otting i Ravning fæste, videre 1stk. mærskeng, købt af Riber ladegårds mark til ejendom med bl.a. kirkestandelse og begravelse, den i jorden lagte rugsæd.
Christen Sørensen skal til Holden Sørensen, 22 år, betale næste majdag 250 rd. slesvig-holstensk kurant, eller også samme efter ½ års opsigelse, desuden ½ fyr malet kiste med lås og nøgler, 1 ege chatol, med beslag, lås og nøgler, en forsvarlig seng eller i stedet 24 rd., 2 klæders klædninger, 1 sort og 1 affarvet med bukser og hoser til.
Til Niels Sørensen, 17 år, med tilsynsværge Jens Jensen, Villebøl, når han bliver 21 ligesom broderen.
De 2 sønner nyder på deres fødestavn, mens de er ugift i sygdomsdage fri føde, husværelse, fælles seng, samt pleje og opvartning uden nogen betaling.
Vedrørende Søren Nissen og hustru da nøjes de med for det første at gå med antager på mad og mål, og i den tid nyder de forsvarlig underholdning med klæde og føde samt opvartning og årlig til en håndskilling 1 rd. slesvig-holstensk kurant og desuden fri ekstraskatter men over kort eller lang, at de hellere vil være for dem selv i rolighed, giver antageren dem årlig til aftægt:

1.  5 fag hus østen i gården og dertil bygges endnu 4 fag. Samme lader gårdens besidder aptere med vinduer og døre, ovn og skorsten, samt køkken, 2 senge, de bedste i gården, hver med 4 nye lagener, nemlig 2 hør og 2 blårgarns.

2.   4 skp. sæden i hver indtægt, som det første år tages besået i alle vangene, af det bedste land.

3.   4 læs mærskhø af det overladte i Farup enge, forsvarlig og upåklagelig læs.

4.   Et stk. eng, kaldes ”bæk-eng” i Ravning enge og 6 skar Mejlby eng udenfor, samt Gudsnap eng.

5.   18 læs tørv og 4 læs klyne. Foran ført sidste poster yrkes og dyrkes af antageren eller gårdens besidder forsvarlig og hjemkøres til rette tid om året til aftægtshuset.

6.   6 køer, hvad for nogle overlader selv lyster af gårdens egne, den ene holdes levende og aldrig død af gårdens besidder, men den anden ikke og græsses begge ved gårdens de bedste uden betaling.

7.   4 får som græsses og fodres ved gårdens egne uden vederlag af hyrdeløn og madning med aftægtstagerne nyder selv uld og yngel deraf.

8.   2 lispund tør flæsk hver martini (1. marts), og 1 lispund forsvarlig hør.

9.   Til offer, humle og salt: 2 rd. slesvig-holstensk kurant.

10.  Fri ekstraskatter.

11.  Fri heste og vogn til kirke, møllen, eller hvor deres fornødne ærende kunne være.

12.  Brygger og bagerredskaber tager aftægtstagerne med sig ud af gårdens, så meget som behøves.

13.  Kålgårdsjorden forskaffer og overlader antageren dem forsvarlig og holde dette upåklagelig indhegnet.

Dersom aftægtstagerne skulle tilstå nogen svaghed, lader gårdens besiddere dem forsvarlig forsyne med rygte, tilsyn og opvartning som han kan forsvare for gud og øvrigheden og når de ved døden afgår, lader han den første med den sidste kristsømmelig begrave og når den sidste er død falder hus og aftægt til gården, men hvad de sig ellers efterlader deles mellem deres arv.

Sören Nissen, Chresten Sörensen, Hollen Sörensen.

Jens Jensen som formynder.

 

1790 Christen Sørensen, f. 1765 Villebøl, g. 1794 m. Sidsel Madsdt., f. 1774 Hjortvad, datter af Mads Sørensen og Anne Marie Pedersdt. [3A, Overgård].

Christen Sørensen fæstede 1790 faderens ¾ fæstegård, for 8 rd.

Havde 1-0-2-9/10 hartkorn af Ribe ladegårds jord i selveje (senest år 1800).

1810-31: gdm. i Villebøl, Ha. amt.

Christen Sørensen, gdm. i Villebøl, Ha. amt, d. 1829, 63 år gl.

Christen Sørensens enke Sidsel overtog 1834 bolstedet under Riberhus [Toftgård, matr. 1].

Sidsel Madsdt., enke efter gdm. Christen Sørensen af Villebøl, aftægtskone hos sønnen Nis Christensen ibid. (Ribe amt), d. 1851, 78 år gl.

°      Søren, f. 1795 Villebøl, kf. 1813, d. 1819.
·   Mads Christensen, f. 1798 Villebøl, overtog bolstedet matr.1 [Toftgård] i 1851 efter moderen. Mads d. 1859 som ungkarl på aftægt hos gdm. Peder Jensen i Villebøl, Ribe amt, 61 år gl.
·   Nis Christensen, f. 1801 Villebøl.
·   Karen Christensdt., f. 1805 Villebøl, kf. 1822, g. 1826 m. Jens Obling Sørensen, Villebølgård.
·   Peder Christensen (Pe’ Skipper), f. 1810 Villebøl, kf. 1829 Villebøl, Ha. amt. Boede i Villebøl [matr. 1b], ungkarl.
·   Peder Christensen ”Refle”, f. 1814 Villebøl, kf. 1831 Villebøl, Ha. Amt, g. m. Dorthe Mortensen, f. 1820 Føvling. Var 1860 gdm. i Tobøl, 5 børn. Var også rebslager, kaldtes derfor ”Peder Refle”. Opholdte sig ved optællingstidpunktet 1870 i Øse sogn i 5 dage og var derfor fraværende i Tobøl. Datteren Sofie blev mor til Jens, Søren og Mads Elbæk i Bobøl.

 

1837 Nis Christensen, f. 1801 Villebøl, g.1. 1835 Hjortlund med Lise Johansdt., f. 1804 Brokær, Hjortlund, datter af Johan Pedersen og Kirsten Sørensdt.