Michael Petri Vedsted alias Stolt

  

På min fars side af slægten stammer næsten alle anerne fra Ribe Amt. Jeg har søgt tilbage i slægten så langt, som det er muligt i kirkebøgerne – i de fleste grene til min farfar og farmors 3xtip og 4xtip oldeforældre i anden halvdel af 1600-tallet eller omkring år 1700 – og langt de fleste af forfædrene er i mange generationer knyttet til landbruget som bønder, husmænd eller daglejere.
 
En enkelt gren skiller sig ud. En af min farmors otte tipoldefædre – en mand ved navn Peder Vedsted f. 1744 – var omkring år 1800 degn og kirkesanger et sted, der hedder Vester Nykirke cirka 25 km nord for Ribe. Det er usædvanligt. Degnen var dengang også sognets skolelærer og altså en mand med en boglig uddannelse. Da jeg gravede videre i kilderne, viste det sig, at Peders far Michael Vedsted f. 1715 også var degn, endda i samme sogn, Vester Nykirke. Embedet blev overdraget fra far til søn i 1778.
 
Jeg finder på nettet en slægtskrønike udgivet i 1929 af en skolelærer ved navn H.P.H. Novrup. Krøniken har et lille kapitel om ”Vedstedslægten”, og her fortælles det, at Michael Vedsted var student fra Ribe i 1736, og at han blev født i Vester Vedsted 1715. Det er jo interessant.
 
Ribe Katedralskole har afleveret sine gamle arkiver til Rigsarkivet i Viborg, og et besøg på arkivet bekræfter, at Michael har gået på skolen. Jeg finder en lille bog med lister over elever på skolen i 1700-tallet, og her nævnes Michael blandt årets 13 dimittender i 1736. Arkivet råder desuden over et værk med titlen "Rektor Chr. Falsters testimonier over elever i Ribe katedralskole 1723-1737". Det lyder også interessant.
 
Jeg får bogen udleveret på læsesalen og blader forsigtigt i det håndskrevne hæfte, hvor rektor på latin giver dimittenderne et skudsmål. På et af opslagene bagest i bogen sidestilles Michael Vedsted med en medstuderende ved navn Joannes Andreæ Mahler, på dansk Hans Andreasøn Mahler.
 
Under teksten for Hans Mahler er tilføjet følgende: 'Hoc ipso anno pariter dimissus est Michael Petri Vedsted alias Stolt'' – eller på dansk: 'I dette samme år er på samme måde dimitteret Michael Petersøn Vedsted, alias Stolt'. Året – skrevet med romertal – er ganske rigtigt 1736. Jeg kan ikke læse latin, og for at finde ud af, om det pågældende skudsmål er primært positivt eller det modsatte, er jeg nødt til at få hele teksten oversat. Men hvordan gør man det?
 
Jeg får den ide at vende tilbage til kilden og skriver en e-mail til latinlærerne på nutidens Ribe Katedralskole, og en af dem påtager sig på fornem vis opgaven.
 
Jeg kan derfor bekræfte, at omtalen er overvejende positiv. Mahler (og dermed Michael Vedsted) vil ’utvivlsomt ikke bare få velvillig modtagelse ved jeres bord, men også vinde sig en plads, han ikke har grund til at ærgre sig over’. Det er da noget.
 
Det fremgår også, at Michael ikke har været blandt årgangens dygtigste. ’At ville ligge over mere lærde folk indrømmer han er skamløst, tilfreds med det trin, som både jeres retsindighed og hans egne fortjenester tildeler ham’. Det kan jeg tilslutte mig. At ville ligge over mere lærde folk er skamløst.
 
Indtil jeg stødte på denne tråd i anetavlen, troede jeg i mange år, at jeg var den første i slægten, der fik en studentereksamen. Men det er altså ikke tilfældet. Michael Vedsted kom 233 år før mig.
 
En sløjfe på historien er, at Michael Vedsteds far Peder Michelsen f. 1687 var degn i Vester Vedsted ved Vadehavet ud for Mandø, 5 km sydvest for Ribe. Jeg er så heldig at finde hans dåb i kirkebogen for nabosognet Hviding, og her får jeg oplyst, at navnet på Peder Michelsens far er Michel Stolt, som i 1684 er blevet gift i Hviding Kirke med Dorethe Pedersdatter.
 
Da Peder Michelsens søn Michael Vedsted mange år senere i 1736 bliver student fra Ribe katedralskole, omtales han i Rektor Falsters testimonier som 'Michael Petri Vedsted alias Stolt'. Michael Vedsted har altså viderebåret efternavnet på sin farfar og har blandt kammerater og lærere på skolen været kendt under tilnavnet Stolt.

  

 
 

     

4.2.2018