Westerberg af Fredericia.

  

I 2021 har slægtsforsker Peter Sandbøl stillet et stort materiale til rådighed om nogle af mormor Dortheas aner i Fredericia. Materialet supplerer i meget høj grad mine egne oplysninger. Peter Sandbøl nedstammer ligesom jeg fra Susanne Henriette Westerberg og Carl Christian Nielsen, han fra parrets datter Sophie Kirstine Caroline f. 1822, jeg fra Johanne Frederikke f. 1824.

 

Oplysningerne er så omfattende, at jeg har valgt at samle dem i to bilag til mormor Dortheas krønike - et om efterkommere af parret Peter Westerberg og Kirstine Hansdatter og et andet om efterkommere af Susanne Henriette Westerberg og Carl Christian Nielsen.

 

Dette bilag handler om Westerberg-familien og indeholder detaljer om Susanne Henriette Dorthea Westerbergs søskende, inklusive i flere tilfælde også oplysninger om deres børn og børnebørn.

 

Jeg medtager materialet, fordi det indeholder spændende historier, og fordi det bringer os ned på gadeplan i købstaden Fredericia for 200 år siden og giver et billede af livsbetingelserne for nogle personer, der ikke får noget forærende. Livet er ikke nogen dans på roser for mange af disse skæbner.

 

Peter Westerbergs og Kirstine Hansdatters børn er følgende:

 

1. Hans Peter, f. cirka 1780 i Kristiansstad i Sverige.

2. Carl Peter f. 1785. [Fredericia Michaelis 1764-1815, opslag 99]
3. Johanna f. 1788. [Fredericia Michaelis 1764-1815, opslag 109]
4. Catharina f. 1790. [Fredericia Michaelis 1764-1815, opslag 123]
5. Christine f. 1792. [Fredericia Trinitatis 1685-1805, opslag 162]
6. Susanne Henriette Dorthea f. 1795. [Fredericia Trinitatis 1685-1805, opslag 169]
7. Jens Peder f. 1797. [Fredericia Trinitatis 1685-1805, opslag 175]       

   

1. Hans Peter Westerberg f. 1780.

     

Hans Peter Westerberg bliver hvervet ved Fynske Infanteriregiment den 14. august 1793. Kontrakten lyder på minimum 10 års tjeneste, og Hans Peters alder oplyses at være 15 år. Senere i protokollerne fremgår, at han snarere er 13 år ved hvervningen. Det betyder, at han er født cirka 1780.

 

Hans Peter Westerberg bliver hvervet ved Fynske Infanteriregiment i Fredericia 1793. [12. Bataillon, Jydske Infanteri Regiment, Af og Tilgangsprotocol fra 1791 til 1833. Rigsarkivet, København, mit foto].  

  

Ved hvervningen i 1793 oplyser protokollen, at Hans Peter er født i Christianstad i Sverige. Dåben er ikke fundet i de svenske kirkebøger.

 

Året efter bliver Hans Peter i april måned 1794 konfirmeret i Trinitatis kirke. [Trinitatis 1685-1805, opslag 265]

 

Ved skimning af kommunionsbogen for Michaelis sogn har Peter Sandbøl set, at Hans Peter sammen med sine forældre Peter Westerberg og Kirstine Hansdatter deltager i altergangen fredag den 19. maj 1797.

 

Hans Peter Westerberg deltager sammen med sine forældre i altergangen i Michaelis kirke den 19. maj 1797.

[Michaelis Confitentis 1787-1814, opslag 91]  

 

Efter 'Corp: Dietz og K. af det 8de Mousqtr Comp.' nævner kirkebogen 'Corp: Westerberg og K. af det 5te Comp. og Tambr Hans Peter Westerberg af 7de Comp'.

 

Hans Peter Westerberg deltager den 2. marts 1800 som fadder ved dåben i Trinitatis kirke af 'Et uægte barn navnl: Christiane, Moderen Friderica Petri, udlag Barne fader Musqt: Johan Gættermand'. Fadderne er 'Anne Jacobs Datt:, Hans Peter Westerberg, Johan Kresmær'. [Trinitatis 1685-1805, opslag 244]   

 

Hans Peter ses i folketællingen 1801 som Hans Peter Westerborg, 21 år, indkvarteret sammen med en kollega fra Fynske Infanteriregiment hos brændevinsbrænder Jep Jensen Wilstrup i Danmarksgade.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Fredericia Købstad, Danmarksgade 406, 405, FT-1801, C0096
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jep Jensen Wilstrup 41 Gift Hosbonde Brendeviinsbrender
Johanne Arensborg 38 Gift Hans kone
Friderich Arensborg 4 Ugift Deres søn
Sidsel Hansdatter 17 Ugift Tienestepige
Johan Pottlinsky 30 Ugift Inqvarterede Musqueteerer ved Fynske Regiment

Hans Peter Westerborg 21 Ugift Inqvarterede Musqueteerer ved Fynske Regiment

 

Alderen 21 år bestyrker, at Hans Peter er født senest i 1780.

 

Ved opslag i regimentets justitsprotokoller på Rigsarkivets arkivalieronline har Peter Sandbøl konstateret, at Hans Peter Westerberg i en række tilfælde bliver anklaget for forskellige lovovertrædelser, således i 1800, 1802, 1804 og 1806. Sagsfremstillingen strækker sig hver gang over flere sider i protokollerne, men teksterne er vanskelige at læse. Peter Sandbøl har transskriberet dele af teksterne.

 

Danmark er fra 1801 på krigsfod med England, og som soldat ved Fynske Infanteriregiment kommer Hans Peter Westerberg vidt omkring i kongeriget og hertugdømmerne de næste år. England angriber København første gang i april 1801, og den 2. april deltager Hans Peter Westerberg på blokskibet Jylland i det legendariske Slaget på Reden.

 

Hans Peter bliver taget til fange efter slaget den 2. april og returneret den 12. april.

 

Blokskibet Jylland, løbenr 68, [Musqveter, Fyenske, 7.] Peter Westerberg, Været ude fra 14. Marts til 12. April, Fangen. [Rulle over "Soldatesqven" ved Bataillen 1801 2. April, opslag 15 og 18]

 

Af Hans Peter Westerbergs straffesager handler den i 1804 om tyveri, og her bliver han idømt 4 gange spidsrod. [Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon: F. Justitsprotokoller 1786-1805, opslag 366-367]

 

'Spidsrod var den mest almindelige militære straf', skriver Karsten Skjold Petersen i 'Gerworbne krigskarle'. 'Det var en pryglestraf, hvor soldatens egne kammarater var udkommanderet som bødler. Den dømte skulle passere gennem 200 mand opstillet i to rækker. Med bar overkrop og hænderne bundet sammen foran på kroppen blev han ført langsomt gennem 'Pilealleen' eller 'Der Gasse'. Hver mand skulle med de udleverede hasselkæppe tildele ét slag pr. passage'. [side 136]

 

På et tidspunkt mellem 1801 og 1809 bliver Hans Peter Westerberg gift. Vi har ikke fundet vielsen, men med hjælp fra familysearch.org ses, at Westerberg sammen med hustruen Cecilia Hansdatter Vogt (eller Foght) døber børnene Carl Ludvig i 1809 [Nyborg 1703-1814, opslag 625] og Caroline i 1810. [Kregme-Vinderød 1805-1821, opslag 59]

 

Måske ses Hans Peters hustru som fadder ved denne optegnelse den 5. maj 1808: 'Caroline Juliane. F d 3die May. Under Officer Johan Hendrich Kæmpher af Fynske Indfanteri Regiment og Hustr: Caroline. [Faddere] Westerbergs Hustr, Susanne Marie Damkiers, Ludvig Shuhman, Christian Kiæs?, Peder Mode'. (Der kan være tale om Hans Peters mor, Kirstine Hansdatter, men i så fald burde præsten skrive 'Westerbergs Enke', ikke hustru.) [Trinitatis 1806-1815, opslag 9]

 

Den 10. februar 1809 i Nyborg fører 'Hans Peter Westerberg Corpl. af Det Fynske Inf. Regiment og Hustru Cecilia Hansdatter Vogt til Daaben en Sön Carl Ludvig, födt d. 7de dit'. [Nyborg 1703-1814, opslag 625]

 

Måske er hustruen Cecilia Hansdatter den samme kvinde, der er nævnt som tjenestepige med navnet Sidsel Hansdatter i folketællingen ovenfor...? Vielsen af Hens Peter Westerberg og Cecilie Hansdatter ses ikke i Fredericias sogne.

 

Hans Peter Westerberg og hustru Cecilia Hansdatter Vogt døber sønnen Carl Ludvig i Nyborg den 10. februar 1809.

 

Sønnen dør formodentlig kun fire uger senere den 10. marts 1809. Trinitatis kirkebog nævner 'Död 10de Martz, bgr 14de Martz. Corporal Westerbergs Sön Carl Uldrich? 4? Uger'. Dette er sandsynligvis Hans Peters og hustru Cecilies søn Carl Ludvig. [Trinitatis 1806-1815, opslag 46]    

 

I 1810 henvises til en dåb i Kregme-Vinderød sogne i Frederiksborg amt. 'Fredagen den 21de September havde Underofficer af Fynske Infanteri Regiment Hans Peter Westerberg og Hustru Cecilia Fogth af Fw (Frederikswærk) en Datter til Daaben, kaldet Caroline'. [Kregme-Vinderød 1805-1821, opslag 59]

 

Hans Peter Westerberg bliver altså på et tidspunkt mellem 1801 og 1809 gift med Cecilie Hansdatter Vogt, og parret følger med Fynske Infanteriregiment først til Nyborg og efterfølgende til Frederiksværk.

 

Den næste sag mod Hans Peter Westerberg rejses i følge materialet fra Peter Sandbøl i Rendsburg i 1812. [Generalauditøren, Auditøren ved 12. Bataljon: F. Justitsprotokoller – 1812-1823, opslag 19]

 

I november 1820 dømmes Hans Peter Westerberg i Fredericia for 'Overtrædelse af Subordinations-anordningerne'. 'De af Arrestanten Korporal Hans Peter Westerberg Fredagen d: 29 Sept. i Værtshusholder Hans Stenderup Huus her i Staden fremførte, for Klageren Oberstlieutnenant og Bataillonskommandaneur Gustav Emmanuel v. Michaelsen fornærmelige, Udtalelser (...) (betyder at) Arrestanten Korporal Hans Peter Westerberg bör hensættes til Arbeid i Jern blandt de ærlige Slaver i Rendsborg Fæstning i 5 siger fem Aar. Saa dömt, Fredericia, den 6 Nov. 1820. Castonier – Stockfleth'.

 

Efterfølgende ændres straffen fra tidsbestemt '5 Aar' til, at 'Hans Peter Westerberg skal arbeide i Jern i Rendsborg Fæstning paa Vor Naade. Iövrigt vorder denne Krigsretsdom herved Stadfæstet. Giort i Vor Kongelige Residentstad Kjöbenhavn, den 1 Dec. 1820. Frederik R. – Bornemann At forestaaende allerhöiste Resolution er allerunderdanigst bleven efterlevet, attesteres. – Castonier. [Generalauditøren: F. Justitsprotokol 1813-1849, opslag 137]

 

At sidde paa kongens naade betyder at være fængslet på ubestemt tid, indtil kongen eftergiver straffen.

 

Jeg læser anklagerne som om, Hans Peter Westerberg hos værtshusholder Hans Stenderup i Fredericia med nogle udtalelser fornærmer en overordnet officer, Obertsløjtnant Emmanuel von Michaelsen. Han har derved overtrådt subordinationsanordningerne og idømmes arbejde i jern hos slaverne i Rendborg Fæstning.

 

Her er den fornærmede oberstløjtnants data.

 

Michaelsen, Gustav Emanuel

10/6 03 Kompagnichef i Kronens Reg.,

25/7 (16/6) 08 Major,

1/2 16 Oberstløitnant og Bataillonskommandør i Fynske Infanteriregiment,

22/5 26 kar. Oberst,

5/6 33 afsk. som Generalmajor,

+ 21/3 46 i Varde, 80 Aar.

[Den Danske Landmilitæretat, Bind 2, side 59]   

 

Korporal Hans Peter Westerberg – født i Sverrig, 40 år og i tjeneste i 27 1/3 år- afleveres den 15 december 1820 til 'Slaveriet i Rendsborg'. [12. Bataillon, Jydske Infanteri Regiment, Af og Tilgangsprotocol fra 1791 til 1833. Rigsarkivet, København, mit foto]

 

Den 15. december 1820 afleveres korporal Hans Peter Westerberg i følge regimentets af- og tilgangsprotokol til 'Slaveriet i Rendsborg'. Han oplyses her at have været i tjeneste i 27 1/3 år og at være 40 år gammel.

 

I Rigsarkivets arkivalieronline I Rigsarkivet findes registre og stambøger over indsatte slaver i Rendsborg Fæstning i perioden 1789 til 1847. Her er Hans Peter Westerberg ikke nævnt.

 

Efterfølgende har Peter Sandbøl i Rigsarkivet fundet et dokument, der fortæller, at Hans Peter Westerberg bliver benådet og får skænket sin frihed i juli måned 1823, altså efter 2½ års slaveri i jern. Sandbøl har lavet følgende afskrift af dokumentet.

 

Hans Majestæt Kongen har ifölge Indstilling og Anbefaling fra Gouvernementet over Rendsborg fæstning under 23 dennes allernaadigst bevilget at Slaverne i bemeldte fæstning Hans Peter Westerberg og Frederich Hartung maae skjenkes Friheden dend 31te i denne Maaned. Tillige har Allerhøjstsamme allernaadigst befalet at hvis den sidstnævnte af disse Slaver skulde befindes at være Udlænding, skal med ham forholdes paa sædvanlig Maade og han transporteres ud af Landet.

 
Som fölge heraf bliver Hartung der er föd i Stade, at udföre over Grændsen og ham forinden hans Lösladelse i et Garnisonsforhör at betyde, at saafremt han oftere maatte lade sig finde i Hans Majestæts Stater, eller udenlands ved at dölge hans forrige Slavestand, maatte söge at erholde dansk Krigstjeneste, vil han uden Dom paa nyt blive indsat til Arbeide i Jern i Fæstningen.

 
Ligeledes vil Westerberg ved at bekjendtgjöres den for ham anförte Benaadning, tillige være at betyde i et Garnisonsforhör det for Indfödte sædvanlige Wilkaar, nemlig at han kan enten paa nyt at blive indsat i Slaveriet, fald han ved at dölge sin forrige Slavestand söger og igjen erholder militair Engagement eller saafremt han maatte gjöre sig skyldig i nogen forbrydelse, som ikke medförer större Straf. –

 
Hvilket alt herved meddelis Gouvernementet til Efterretning og videre Foranstaltning.Kjöbenhavn i det Kongl. Genreral Commisariats Collegie, den 26 July 1823.
[0110-136 Auditøren for Rendsborg Fæstning – Sagsakter fra Stokhuset – 1818-1834 – 8013667441 – læg 1823 N 215]

 

Hans Peter Westerberg bliver sat på fri fod den 31. juli 1823. Betingelsen er, at han ikke må skjule sin baggrund som slave i Rendsborg og igen lade sig hverve til militæret. Forsøger han dette, eller begår han den mindste kriminalitet, vil han uden dom blive genindsat til arbejde i jern i fæstningen.

 

Stokhuset og slavernes fængsel i Rendsburg anno 1820. [Det Kgl. Bibliotek]

 

Westerberg er 43 år gammel i 1823 og har været i militæret i 30 år. Det har ikke været nemt uden nogen profession at finde et civilt arbejde.

 

Desværre har vi efter frisættelsen intet spor efter Hans Peter Westerberg, og hans videre skæbne er dermed uvis. Han ses ikke i den søgbare database over danske kirkebøger efter 1814, og heller ikke familysearch.org er til nogen hjælp.

 

2. Carl Peter Westerberg f. 1785.

  

Peter Sandbol har kun fundet ganske få oplysninger om de to næste Westerberg-børn, Carl Peter f. 1785 og Johanne f. 1788.

 

Carl Peter Westerberg er født i 1785 og bliver døbt i Michaelis kirke den 13. juli. 'Fødte 1785, d: 13de Juli blev Mousqt Peter Wesbergs barn af det 6te Mousqtr Compagnie, døbt og kaldet Carl Peter. Til dåben båren af Inger Jochimsdatter. Fadre Mette Marie Mastoph, Barbara Jørgensdatter, Mousqtr Andres Nielsen, Mousqtr Nicolaj Østerling og Mousqtr Niels Swendsen. Moderens navn er Kirsten Hansdatter'. [Michaelis 1764-1814, opslag 99]

 

Carl Peter dør som 15-årig i 1799 og bliver begravet fra Michaelis den 28. oktober. Kirkebogen nævner ham som Carl Peter, 'Johannes Westerbergs Søn', men Johannes er formodentlig en skrivefejl. [Michaelis 1764-1814, opslag 291]

 

3. Johanna Westerberg f. 1788.

 

Johanna Westerberg er født i 1788 og bliver døbt den 20. januar. 'Fødte 1788, Ditto Dato [20de Januar] blev også Underofficer Peter Westerberg af ? Capt: v Eybens Comp: hans barn døbt og kaldet Johanna. Til dåben båren af Margretha Keller. Fadre Susanne Marqvy Anthon Urbans, Johann Gottlieb Oldenburg og Tyge Granath. Moderens navn er Chritine Hansdatter'. [Michaelis 1764-1814, opslag 109]

 

Johanna dør formodentlig som spæd, men hendes begravelse ses ikke i kirkebøgerne.

   

4. Cathrine Westerberg f. 1790.

 

Om Westerberg-datteren Cathrine f. 1790 har Peter Sandbøl fundet særdeles detaljerede oplysninger.

 

Cathrine Westerberg bliver født i 1790 og døbt i Michaelis den 28. april. '1790, Den 28de April blev Corporal Peter Westerbergs Barn af det 5te Comp:, døbt og kaldet Catharina. Til Daaben baaren af Corp Atzeroths Kone. Fader: Marie Andersdatter, Serg: Uhrbans, Corp: Kragh og Corp: Bends: Moderens Navn er Christine Hansdatter'. [Michaelis 1764-1814, opslag 123]

 

Cathrine bliver konfirmeret i Michaelis kirke den 26. april 1805.

 

Vi er tidligere gået ud fra, at familien forlader Fredericia og måske rejser tilbage til Sverige, da Peter Westerberg får sin afsked fra regimentet i 1798, men meget tyder på, at det ikke er tilfældet. Som beskrevet i krøniken Andersen af Erritsø er Kirstine Hansdatter og børnene stadig i Fredericia.

 

Der er tegn på, at Peter Westerberg omkring år 1801 forlader sin kone og børn, og Kirstine registreres som 'Westerbergs Enke', da hun sammen med datteren deltager i altergangen i Michaelis kirke fredag den 26. april 1805, efter Cathrine er blevet konfirmeret søndag den 21. april. [Michaelis 1787-1814, opslag 153]

 

Ligesom sin storebror Hans Peter bliver Cathrine grebet i tyveri, og allerede som 19-årig bliver hun i januar 1810 idømt tugthusarbejde i 6 måneder.

 

Cathrine er i huset hos Møller Hyrup, og da hun om aftenen den 2. november 1809 ser, at nøglen til Møller Hyrups søns kiste sidder i låsen, kommer hun til at åbne kisten og stjæler den unge mands sølvlommeur. 'Saasnart hun haver faaet Uhret havde hun forføjet sig til Underofficer Iver Holm staaende ved Artilleri Korpset under Kapitain v. Stricker, og overleveret samme til bemeldte Iver Holm med hvem hun foregiver at være forlovet'.

 

Ved afhøringen i retten fortæller Cathrine, at det var Iver Holm, der foreslog, at hun skulle stjæle uret. Da hun bliver spurgt, om hun tidligere har stjålet, tilstår Cathrine, at hun 'efter ovenanmeldte Underofficeres Tilskyndelse havde Tid efter Anden borttaget omtrent 3 Potter [ca. 3 liter] Brændevin fra Brændevinet og leveret ham'.

 

 

Desuden har hun 'borttaget omtrent 3 Fierdingskar Æbler fra sin Husbond og bragt dem til Iver Holm, men da han ikke skattede om dem havde han tilraadet at hun skulle bringe dem til sin Moder. Denne havde ved Modtagelsen spurgt hende hvor hun havde faaet dem, hvortil hun havde svaret; dette kunde være hende ligegyldig; thi hun havde ikke stiaalet dem, hvorefter Moderen havde modtaget dem. Andre Tyverier forsikrede hun ikke at have giort sig skyldig i'. [Fredericia Byfoged Politiprotokol 1805-1813, opslag 67 & 68]

 

Iver Holm erkender 'at have modtaget et ubetydeligt Qvantum Brændevin, men ikke saa meget som hun angiver', men han nægter at kende noget til uret. Cathrine ændrer sin forklaring til at have givet uret til en underofficer Fuglsie, men også han nægter at have modtaget det.

 

Retten finder det bevist, at arrestanten har begået de nævnte tyverier og på den baggrund idømmes Trine Westerberg 'Arbeide i Wiborg Tugthus i Sex Maaneder'. [Fredericia Byfoged Justitsprotokol 1805-1813, opslag 389] Det forekommer at være en hård dom, men tyveri er meget ilde set i samtiden og straffes prompte. Der er næppe tvivl om, at en af de to underofficerer faktisk har modtaget uret, men begge slipper for videre tiltale.

 

Cathrine er gravid med Iver Holm og føder et barn under fængselsopholdet i Viborg, men barnet overlever ikke fødslen. Protokollen fortæller, at Trine Westerberg bliver løsladt den 20. august 1810 efter 6 måneder i tugthuset. [Viborg Tugthus Fangeprotokol 1779-1835, opslag 91]

 

Får måneder senere bliver Cathrine grebet i en ny lovovertrædelse. Nytårsdags aften klokken 8 kommer Trine sammen med sin søster Kirstine forbi det hus, hvor Iver Holm er indkvarteret, og her fjerner de fra vinduet til Holms værelse en halskrave, et halsbind og et felttegn (et militært kendemærke). Cathrine siger, at årsagen til tyveriet er hævn over Holm for hans måde at behandle hende på, herunder at han er far til hendes barn, som døde i tugthuset. Hensigten for søstrene er ikke at berige sig selv. [Fredericia Byfoged Justitsprotokol 1805-1813, opslag 499]

 

Halsbindet og kraven bliver revet i stykker og smidt væk ved den danske kirke og felttegnet efterfølgende givet tilbage til Holm. Trine Westerberg oplyser, at hendes far er Peter Westerberg, som er død, og at hendes moder er Kirstine Hansdatter. [Fredericia Byfoged Justitsprotokol 1805-1813, opslag 501]

 

Søstrene bliver kendt skyldige i tyveri og begge idømt tugthusarbejde, Cathrine i 3 år og Kirstine i 6 måneder. Der er på dette tidspunkt i historien ingen nåde for tyveri, og da Cathrine nu er dømt for anden gang, stiger straffen til 3 års fængsel.  [Fredericia Byfoged Strafferegister 1797-1854, opslag 5]

 

Cathrine bliver løsladt fra Viborg Tugthus den 18. august 1814 og får i protokollen prædikatet 'Opførsel meget god'. [Viborg Tugthus Fangeprotokol 1779-1835, opslag 96] Hun er på dette tidspunkt 24 år gammel og får i løbet af de næste år tre børn, som alle er født uden for ægteskab.

-Inger Kirstine f. 1816. Udlagt som barnefader er snedkersvend Per Kiær. [Trinitatis, fødte k 1814-1822, opslag 8]

-Conradine f. 1819. Udlagt som barnefader er husmand Anders Hansen i Røjle. [Midddelfart fødte k 1813-1822, opslag 17]

-Inger Christine f. 1821. Udlagt som barnefader er snedkersvend Peter Christian Kiær. [Midddelfart fødte k 1813-1822, opslag 22]

 

Det er et hårdt og slidsomt liv for Cathrine, præget af fattigdom og skiftende arbejdssteder. Hun er tjenestepige i Fredericia, derefter malkepige på Hindsgavl og i huset hos købmand Kulrot i Middelfart. To af børnene har samme far, men Cathrine opnår hverken at blive gift eller komme til at leve under nogenlunde stabile forhold. Ved dåben af Inger Kirstine i 1821 nævner kirkebogen, at barnefaderen Peter Kiær er 'bortrejst, hvorhen vides ej'.

 

Kvindefængslet, Christianshavn anno 1928. [kbhbilleder.dk]

 

I 1822 bliver Cathrine igen grebet i tyveri, og nu falder hammeren for alvor. Børnene bliver antaget af Fredericia Fattigvæsen og udsat som plejebørn, og Trine Pedersdatter Westerberg bliver idømt livstid i Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. [Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn: Journal over indkomne fanger, 1818 - 1823, opslag 164]

 
1822, No 77. Inger Katrine Kirstine, 6 år. Uægte datter af Katrine Vesterberg og udlagt barnefader Snedkersvend Peter Kjær i Fridericia.
No 78. Conradine, 3 år. Uægte datter af samme moder og indsidder Anders Hansen i Røjle.
No 79. Inger Kirstine, 1 år. Uægte datter af den under No 77 anførte moder og den samme udlagte barnefader.
I Anled af at Moderen til disse Børn under en Tjeneste i Middelfart kom formedelst Tyveri under Justitsens Tiltale blev Børnene, formedelst Moderens Forsørgelsesret i Fridericia antagen af Fattigvæsnet og udsatte som Plejebørn.
No 77 hos Peder Skrædder i Erritsø.
No 78 hos Hans Justesen i nærheden af Hønneberggaard i Erritsø sogn.
No 79 hos Jens Væver i Erritsø,
Hvor de ankom 16 Aug. 1822 fra Middelfart. [Erritsø til- og afgang 1817-1829, opslag 8]

    

 

Cathrine genser aldrig sine børn. Hun dør i kvindefængslet på Christianshavn 37 år gammel i 1827 og registreres som 'Trine Pedersdtr Westerberg Tugthus Livsfange'. Dødsårsagen er knoglemarvsbetændelse, 'Benedder'. [Kvindefængslet på Christianshavn Præsteembedet Døde Kvinder 1813-1837, opslag 19]

 

Peter Sandbøl har sporet Trine Westerbergs 3 børn, som kommer i pleje, da moderen bliver idømt livstid i fængslet i 1822.

 

77) Inger Kirstine f. 1816 kommer i pleje hos Peder Skrædder i Erritsø og er stadig i denne familie, da hun bliver konfirmeret i Erritsø kirke i 1830. [Erritsø konfirmerede 1830-1843, opslag 1] Hun får karakteren Meget god for sine kundskaber. Det følgende tiår er hun i huset som tjenestepige forskellige steder i Fredericia og nærliggende landsbyer - Erritsø, Bredstrup, Eltang og Stoustrup.

 

I 1841 får Inger Kirstine et barn uden for ægteskab, Peder Christian Westerberg, som bliver døbt i Trinitatis kirke den 7. maj. [Trinitatis fødte m 1832-1842, opslag 129] Udlagt som barnefader er musketer Jens Fris, fra Wester Linnet.

 

Peter Sandbøl har set i strafferegistret, at Inger Kirstine den 28. december samme år bliver dømt for at have udlagt en urigtig barnefader, og som straf bliver hun idømt '2 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Bröd'. [Fredericia Byfoged Strafferegister 1797-1854, opslag 14] Sønnen Peder Christian Westerberg bliver sat i pleje og vokser op i forskellige plejefamilier i Erritsø.

 

Fra han er 18 i 1859 er Peder Christian Westerberg tjenestekarl på skiftende gårde i sognene omkring Fredericia, herunder Taulov og Bredstrup. Omkring 1866 ses Peder Christian længere sydpå i Jylland i sognene Seest og Skanderup, og i 1878 dukker han op i Løjt sogn i Aabenraa amt.

 

Her bliver Peder Christian den 22. juni gift med den svenskfødte kvinde Bengta Hansdatter, og parret får børnene Marie Caroline Westerberg f. 1878, Hans Christian Westerberg f. 1879 og Peter Hansen Westerberg f. 1882. Hustruen Bengta dør i 1885, og de tre børn bliver herefter sat i pleje hos tre forskellige familier i nærheden af Fredericia.

 

Da børnene bliver konfirmeret i henholdsvis 1892, 1893 og 1896 sker det i Taulov, Erritsø og Frederícia Michaelis. Peder Christian selv er efter hustruens død tjenestekarl og røgter på gårde i Taulov og Vejlby sogne, altså tæt på børnene. I følge Fredericia kommunes plejebørnsprotokol betaler faderen bidrag til børnene, 70 kr. årligt.

 

Da datteren Marie Caroline Westerberg f. 1878 i 1898 bliver gift med Martin Sofus Bøttern f. 1873, står Marie Carolines far Peder Christian Westerberg opført i kirkebogen som hendes forlover. [Skælskør viede 1892-1899, opslag 163]  

 

Peter Sandbøl har fulgt Peder Christian Westerberg til han ved folketællingen 1925 84 år gammel er bosiddende på alderdomshjemmet på Fælledvej i Fredericia.

 

Peder Christian Westerberg på alderdomshjem i Fredericia ved folketællingen 1925. [FT-1925 Fredericia Fælledvej, opslag 60]  

 

Efter sønnen Peder Christian, som bliver sat i pleje efter fødslen i 1841, får Inger Kirstine i perioden 1846 til 1857 fire børn med tre forskellige mænd. Alle børnene er født uden for ægteskab, og alle bliver døbt i Erritsø kirke. Tre af de fire børn dør, inden de bliver voksne. Kun datteren Hansine Marie Westerberg f. 1852 får et liv med ægtemand og børn.

 

Erritsø gamle kirke, nedrevet i 1898. [Foto: Erik F. Rønnebech 2003.]

 

Inger Kirstine selv bliver som 49-årig gift i 1865 med enkemanden Christian Christensen [Erritsø viede 1852-1872, opslag 18] , og med ham lever hun i Erritsø, indtil han dør som 66-årig i 1884. Inger Kirstine bor herefter på aftægt hos datteren Hansine Marie, stadig i Erritsø.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsø by, ark 12, hus 8, FT-1890 ops 61/92
Hans Hansen 38 G Husfader  Daglejer hos en Kjøbmand  Vejlby, Odense
Hansine Marie Vestenberg 37 G  Husmoder  Erritsø
Inge Kirstine Vestenberg 73 Enke  Aftægtskone  Fredericia

Laurits Hansen 8  U  Barn  Erritsø

[FT-1890 ops 61]

 

Inger Kirstine Pedersen Vesterberg dør hos datteren i Erritsø som 83-årig i 1899. [Erritsø døde k 1892-1919, opslag 88]

 

78) Conradine f. 1819 får et dramatisk og alt for kort liv. Hun kommer som 3-årig i pleje hos gårdmand Hans Justesen i Erritsø0 og bor som 15-årig stadig i samme familie ved folketællingen 1834.

 

Hun får karakteren God for både kundskab og opførsel, da hun konfirmeres i Erritsø i 1834, og som 22-årig er hun ved folketællingen 1840 i huset som tjenestepige hos gårdmand Hans Pedersen Elkier i Erritsø.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Erritsøe Bye, En Gaard, 13, FT-1840, C7327
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Hans Pedersen Elkier 39 Gift Gaardmand
Karen Nielsdatter 37 Gift Hans Kone
Søren Elkier Hansen 12 Ugift Deres Børn
Ane Eleonora Hansen 9 Ugift Deres Børn
Peder Nielsen 31 Ugift Tjenestefolk
Michael Stilling Ryeholm 17 Ugift Tjenestefolk
Conradine Vesterborg 22 Ugift Tjenestefolk

 

I 1841 bliver Conradines datter Ellen Hansen døbt i kirken den 9. maj. [Erritsø fødte k 1829-1843, opslag 18] Udlagt som barnefader er tjenestekarl Hans Frederiksen hos gårdmand Iver Holt i Erritsø. Faddere ved dåben er: Pigen Sidsel Hansdatter, Gmd Hans Elkiers hustru, Hmd Henrik Carlsen og ungkarlene Just og Niels Hansen, alle her af sognet'. Sidsel Hansdatter og Just og Niels Hansen er børn af Hans Justesen i Erritsø og Conradines plejesøskende.

 

Conradine udtager stævning mod Hans Frederiksen for at få ham til at vedkende sig faderskabet, men Frederiksen benægter, 'at han havt omgang med hende' efter april måned 1840, og at han derfor ikke kan være far til datteren født den 8. marts 1841.

 

Conradine fastholder, at han og ingen anden er barnefader og tilbyder at bevise med vidner, at han har vedgået dette. Dommeren udsætter derfor sagen til næstkommende onsdag. [Elbo-Brusk-Holmans Herredsfoged Politiprotokol 1841-1844, opslag 19]

 

Dagen inden det berammede retsmøde findes Conradine 22 år gammel druknet i en mergelgrav, og kirkebogen nævner, at hun derefter bliver begravet i stilhed på kirkegården 'med Amtmandens Tilladelse'. [Pjedsted døde k 1840-1865, opslag 1]

 

De sidste ord i optegnelsen om amtmandens tilladelse er vanskelige at tyde, og jeg har fået hjælp til dette i DIS-forum. 'Der har været mistanke om selvmord, derfor begravelse i stilhed. Begravelse af en evt. selvmorder på kirkegården krævede tilladelse fra Amtmanden', skriver Peter Kristensen.

 

Om det faktisk er selvmord, vides ikke. I samme emne i DIS-forum skriver Hans Chr. Baagøe, at 'med mindre det er på grund af en fødselsdepression, finder jeg tidspunktet for et selvmord noget mistænkeligt, når der er en lille datter'.

 

 

Vi har ledt efter Conradines lille datter, Ellen Hansen født den 8. marts 1841, men hverken Peter Sandbøl eller jeg har fundet hende i kirkebøger eller folketællinger.

 

I kirkebøgerne er Conradine registreret i afgangslisten for Erritsø den 7. maj 1841 og i tilgangslisten for Pjedsted den 8. maj. Dåben i kirken af datteren Ellen Hansen finder sted i Erritsø kirke den 9. maj, altså dagen efter Conradine har forladt sognet.      

 

Cathrine Westerbergs tredje datter, som bliver sat i pleje i 1822, da børnenes mor bliver idømt livsvarigt fængsel for tyveri, er 79) Inger Christine f. 1821. Hun kommer som 1-årig i pleje hos Jens Wæver i Erritsø, og ved folketællingen 1834 ses hun som 13-årigt plejebarn i samme familie. Jens Wæver og hustruen Maren Andersdatter er nu på aftægt hos sønnen Peder Jensen og hustruen Anne Jørgensdatter.

 

Vejle, Elbo, Erritsø, Eritzøe Bye, et Huus, 30, FT-1834, C4364
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Peder Jensen 23 Gift Hmd. Wæwer
Anne Jørgens Datter 26 Gift hans Kone
Jens Pedersen 66 Gift Huuseierens Fader. Aftægtsmand
Maren Anders Datter 56 Gift hans Kone
Inger Kirstine Vesterberg 13 Ugift et Pleiebarn af Fred. Fattigvæsen

 

I 1836 bliver Inger Christine konfirmeret i Erritsø og får karakteren God i både kundskab og opførsel. [Erritsø konfirmerede 1830-1843, opslag 8] Jeg tror, hun har haft en god barndom hos Jens Wæver.

 

Inger Christine kommer fra 1836 i huset som tjenestepige forskellige steder i Taulov sogn. Ved folketællingen 1845 er hun hos gårdmand Iver Nielsen Høi i Taarup, og det er samme Iver Nielsen, der er Inger Christines forlover, da hun i 1848 bliver gift i Taulov kirke med Christian Jensen. [Taulov viede 1841-1855, opslag 7]

 

Inger Christine bliver dermed den eneste af Cathrine Westerbergs tre døtre, som får et nogenlunde normalt liv med mand og børn. Sammen med Christian Jensen får hun børnene Jens f. 1848, Cathrine f. 1849, Jens Peter f. 1852, Anders f. 1854, Carl f. 1857 og Hans Jørgen f. 1861. Kun de to yngste lever stadig ved folketællingen 1870, de fire ældre søskende er alle døde.

 

Vejle, Brusk, Herslev, Høirup By, Et Huus, 161, FT-1860, D6129
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Christian Jensen Høet 43 Gift Dagleier. Huusfader Taulov S., Veile A.
Inger Kirstine Pedersen (Vesterberg) 39 Gift hans Kone Fredericia
Cathrine Pedersen 11 Ugift deres Børn Taulov S., Veile A.
Jens Peter Christiansen 9 Ugift deres Børn Erritsøe S., Veile A.
Anders Christiansen 6 Ugift deres Børn Her i Sognet [Herslev]

Carl Christiansen 3 Ugift deres Børn Her i Sognet [Herslev]

 

Christian Jensen og Inger Kristine Vesterberg lever fra 1852 i Herslev sogn, og Inger Kristine bliver begravet fra Herslev kirke den 28. februar 1886 64¾ år gammel. [Herslev døde k 1886-1891, opslag 1]

 

Herslev kirke, Vejle amt. [wikipedia.org]

 

5. Kirstine Westerberg f. 1792.

 

Kirstine Westerberg bliver født i 1792 og døbt i Trinitatis den 25. oktober. '1792, d 25d Octob:, Corporal Peder Westerberg og Christine Westerberg en Datter navl: Christine baaren af Jørgen Grans Hust:, Faddere Olieb Feder, Underofficer Gotlieb Müller, Dito Peder Modii, Gotlieb Oldenborg. [Trinitatis 1806-1815, opslag 162]

 

Kirstine bliver konfirmeret i Trinitatis kirke den 27. maj 1810. I 1811 bliver hun som nævnt ovenfor sammen med søsteren Cathrine dømt for tyveri og idømt 6 måneders strafarbejde i Viborg Tugthus. I følge tugthusets fangeprotokol bliver straffen nedsat, og Kirstine afsoner kun 6 uger i Viborg. [Viborg tugthus fangeprotokol 1779-1835, opslag 96]

 

Efter fængslet arbejder Kirstine de følgende år som tjenestepige forskellige steder, herunder hos værtshusmand Snell i Kolding.

 

I december 1816 føder Kirstine datteren Maren, som bliver døbt i Kolding Skt. Nikolaj kirke den 9. marts 1817. Udlagt som barnefader er Carl, som er møllersvend i Borris Mølle ved Kolding. [Kolding Skt Nikolai fødte k 1815-1823, opslag 7]

 

Maren bliver efterfølgende under Fredericia fattigvæsen sat i pleje hos sognefoged Rasmus Hansen i Erritsø.

 

Kirstine gør sig skyldig i tyveri i 1818 og idømmes et års strafarbejde i Viborg Tugthus. Hun løslades den 18. december 1819 og forlader i følge afgangslisten i Michaelis kirkebog den 31. juli 1821 Fredericia. [Michaelis Til- og afgangsliste 1818-1831, opslag 43]

 

Korsbrødregaarden og Vor Frue Kirke i Nyborg. [Kobberstik efter tegning om Frederik 5.s rejse gennem rigerne Danmark og Norge i 1749].  

 

I 1827 bliver Kirstine som 35-årig i Nyborg gift med sømand ved vagtskibet Anders Jensen, født i Nyborg, 27 år gammel. [Nyborg viede 1825-1832, opslag 4]

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Skippergaden, 184, 2, FT-1834, B4923
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Anders Jensen 34 Gift matros
Kirstine Westerberg 36 Gift hans kone
Jensine 2 Ugift deres datter

 

Livet er heller ingen dans på roser for dette par. De får to børn - Carolina Maria f. 1828 og Jensine Caroline f. 1832 - men begge døtrene dør tidligt henholdsvis 2 og 3 år gamle. Også husbonden Anders Jensen dør tidligt, og ved folketællingen 1840 ses Kirstine som enke sammen med sin bror Jens Peter Westerberg.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyenstad, 212c, , FT-1840, B4924

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:

Stine Westerbergs 48  K  Enke

Jens Westerberg  42  Ugift  afskediget Korporal, Pensionist

 

Kirstine opholder sig de næste år fortsat i Nyborg, hvor hun i en periode ernærer sig ved håndarbejde og fra 1860 registreres som fattiglem, der forsørges af fattigvæsenet. Ved folketællingen 1870 ses hun sammen med Caroline Westerberg, som er 'uægte datter' af Kirstines bror Jens Peter Westerberg.

 

Nyborg fattighus på hjørnet af Nørregade 11 og Vægtergade 1, cirka 1880. [ugeavisen.dk]

   

Kirstine og Caroline er i 1870 2 af 38 beboere i Nyborg fattighus på hjørnet af Nørregade og Vægtergade og har måske reelt ikke kendt hinanden. [FT-1870, Nyborg fattighus]

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, FT-1870, E0957

Navn:  Alder:  Status:  Stilling i familien:  Erhverv:  Fødested:

Stine Vesterberg  78  U  Forsørges af Fattigvæsenet  Ukendt

Caroline Vesterberg  40  U  Forsørges af Fattigvæsenet  Nyborg 

 

Begge de to døtre, som Stine i 1828 og 1832 får med ægtemanden Anders Jensen, dør som små, og Stine er fra 1835 barnløs. Datteren Maren f. 1816 uden for ægteskab lever stadig, men er mange år tidligere sat i pleje, og Kirstine har formodentlig ingen kontakt med hende.

 

Det er ærgerligt, for Maren får tilsyneladende et godt liv, som kunne have glædet Kirstine.

 

   

 

Stine Westerberg dør som enke og fattiglem i Nyborg i april 1878, 86 år gammel. [Nyborg døde k 1876-1881, opslag 39]

 

Kirstines datter Maren f. 1816.

 

Kirstines datter Maren f. 1816 er under Fredericia fattigvæsen i pleje hos sognefoged Rasmus Hansen i Erritsø, og hun opholder sig i denne familie, da hun i 1831 bliver konfirmeret. Hun får karakteren God for både kundskaber og opførsel.

 

Maren er i den efterfølgende periode tjenestepige mange steder, først i Erritsø og fra 1837 i Taulov, Almind, Erritsø og Bredstrup sogne. Hun har i følge af- og tilgangslisterne i kirkebøgerne et godt skudsmål.

 

I Bredstrup føder Maren Carlsen Westerberg den 26. august 1843 en datter, som ved dåben i kirken den 1. oktober får navnet Kirsten Sørensen. Udlagt som barnefader er 'Indsidder Søren Hansen fra Eritzøe der blev gift Sommeren 1843'. [Bredstrup fødte k 1828-1845, opslag 17]   

 

Peter Sandbøl finder efterfølgende ikke datteren Kirsten Sørensen i kirkebøger eller folketællinger, og barnet er enten død som spæd eller sat i pleje. Maren fortsætter som tjenestepige i Herslev, Pjedsted, Taulov, Michaelis, Bredstrup og Ullerup sogne. De første år nævner af- og tilgangslisterne i kirkebøgerne, at hun har født et 'uægte barn', senere blot at hun har et godt skudsmål.

  

Trinitatis kirke, 2017. [Mit eget foto].

   

Maren bliver som 35-årig den 24. april 1852 gift i Trinitatis kirke med Hans Nielsen. [Trinitatis viede 1843- 1867, opslag 41] Maren har mødt Hans Nielsen nogle år tidligere, da begge er i tjeneste hos gårdmand Niels Brams i Herslev sogn. Maren er ved folketællingen 1845 registreret med efternavnet Carlsdatter efter sin biologiske far Carl, der i 1816 var møllersvend i Borris Mølle.  

 

Vejle, Brusk, Herslev, Herslef bye, En gaard, 18, FT-1845, C1941
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Niels P Brams 40 Gift Gaardmand Herslev sogn
Kirstine Grunnet 34 Gift Hans kone Eltang sogn
Hans Grunnet 5 Ugift Deres barn Heri sognet
Peter Grunnet 3 Ugift Deres barn Heri sognet
Hans Nielsen 21 Ugift Tjenestefolk Bræstrup sogn
Poul Stephensen 18 Ugift Tjenestefolk Høien sogn
Maren Carlsdatter 24 Ugift Tjenestefolk Kolding
Marie Grunnet 23 Ugift Tjenestefolk Eltang sogn

 

Marens alder er forkert. Hun er 29 på dette tidspunkt, ikke 24.

   

Efter vielsen i 1852 bosætter Hans Nielsen og Maren Westerberg sig i Taulov, hvor datteren Maren Hansen bliver født i januar 1853. Samme år drager familien videre til Herslev sogn, hvor Hans Nielsen de næste år er husmand.

 

Datteren Nielsine Hansen bliver født i december 1854, og ved dåben i kirken den 11. februar 1855 nævnes Christian Høeths kone Karen Vesterberg blandt fadderne. [Herslev fødte k 1853-1869, opslag 7]

 

Navnet Karen er en fejl. Christian Høeths kone i Herslev er Inger Christine Westerberg f. 1821, som er datter af Cathrine Westerberg f. 1790, der jo er en søster til Marens mor Kirstine Westerberg f. 1792. Maren og Inger Christine er kusiner og har formodentlig kendt hinandens eksistens, inden de mødes i Herslev sogn i 1854. Begge bruger efternavnet Westerberg, Maren dog somme tider også navnet Carlsen. 

 

Vejle, Brusk, Herslev, Høirup By, Et Huus, 141, FT-1860, D6129
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Hans Nielsen 36 Gift Dagleier. Huusfader Kongsted S., Veile A.
Maren Carlsen 44 Gift hans Kone Colding
Maren Hansen 8 Ugift deres Børn Taulov S., Veile A.
Poul Hansen 3 Ugift deres Børn Her i Sognet [Herslev]

 

Datteren Nielsine dør som 3-årig i 1858. Datteren Maren f. 1853 og sønnen Poul f. 1857 bliver konfirmeret i Herslev kirke i henholdsvis 1867 og 1872.

 

Hans Nielsen fortsætter som jordbruger i Herslev gennem 1860'erne og 1870'erne, og ved folketællingen 1880 er datteren Maren Hansen med hendes ægtemand Andreas hansen og sønnen Christian på 1 år flyttet ind hos de to gamle.

 

Ved den næste folketælling i 1890 bor Hans Nielsen og Maren Carlsen på aftægt hos de to unge på husmandsstedet i Herslev.

 

Vejle, Brusk, Herslev, Høirup Bye, Herslev Sogn, et Hus, FT-1890
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Andreas Hansen 44 Gift Husfader Jordbruger Bou, Flensborg
Maren Hansen 37 Gift Husmoder Her i Sognet

Kristian Hansen 11 Ugift Barn Herslev
Maren Hansen 5 Ugift Barn Herslev

Hans Nielsen 66 Gift Aftægtsmand Bredstrup
Maren Karlsen 72 Gift Aftægtskone Erritsø
 

Maren dør i Herslev i 1893 og bliver begravet fra Herslev kirke den 16. juni, 76 år gammel. I modsætning til sin mor Kirstine Westerberg får hun et normalt liv med mand og børn.

 

Herslev kirke, Vejle amt. [wikipedia.org]

 

6. Susanne Henriette Dorthea Westerberg f. 1795.

 

Susanne Henriette Dorthea f. 1795 er vores ane, og hun og hendes mand Carl Christian Nielsen er fyldigt omtalt i mormor Dortheas krønike, 'Andersen af Erritsø'.

 

Tilbage til Andersen af Erritsø.

 

7. Jens Peter Westerberg f. 1797.

      

Jens Peter Westerberg er født i 1797 og bliver døbt i Trinitatis kirke. '1797, d 18de juni, Underofficer Peder Westerberg og Kirstine Hansdatter en søn navl Jens Peder, båren af Johanne Christine Printin. Faddere Margrethe Lindberg, Corp Johan Weye, dito Joseph Kegler, Thomas Bærentzen'. [Trinitatis 1685-1805, opslag 175]

 

Peter Sandbøl har fundet Jens Peters konfirmation i Michaelis 1811. Søndag efter påske står Jens Peter opført som 'Underofficer Peder Westerbergs Sön, 14 Aar'. [Michaelis altergang & konfirmerede 1762–1790,  opslag 343] Det fremgår desuden, at Jens Peters mor, Kirstine Hansdatter, opført som 'Westerbergs Enke', sammen med Jens Peter deltager i altergangen nogle dage senere, fredag den 26. april 1811. [Michaelis altergang & konfirmerede 1762–1790,  opslag 192-193]      

 

Jens Peter Westerberg bliver hvervet som tambour ved Fynske Infanteriregiment i 1811. Han oplyses i protokollen at være 15 år, og kontrakten lyder på minimum 8 års tjeneste.

 

Jens Peter Westerberg bliver hvervet ved Fynske Infanteriregiment i Fredericia 1811. [12. Bataillon, Jydske Infanteri Regiment, Af og Tilgangsprotocol fra 1791 til 1833. Rigsarkivet, København, mit foto]

      

Fra han er 23 i 1820 til han er 35 i 1832 bliver Jens Peter udlagt som barnefader til børn født uden for ægteskab i fem tilfælde.

 

1. Anne Kirstine Westerberg f. 1820, Fredericia. † 1821.

2. Frederikke Westerberg f. 1823, Nyborg.

3. Hans Peter Westerberg f. 1826, Nyborg. † 1826.

4. Caroline Jensine Westerberg f. 1829, Skellerup.

5. Anne Kirstine Marie Westerberg f. 1832, Skellerup.

 

'Underofficer ved F. Inf. Regiment 6 Kompagnie Jens Peter Westerberg' er udlagt som barnefader, da Anne Cathrine Nielsdatter i december 1820 døber datteren Anne Kirstine i Michaelis kirke. Barnet dør som spæd i maj 1821. [Michaelis fødte k 1814-1831, opslag 21]

   

Grenader og musketer 1801 af hhv. Fynske og Sjællandske

Infanteriregiment. [Karsten Skjold Petersen, planche XII].

 

I januar 1823 registreres Jens Peter som barnefader, da Mette Marie Hansdatter døber datteren Frederikke Westerberg i Nyborg kirke. Kirkebogen nævner, at 'Fadderne kom ikke. 3 andre Mandfaddere blev brugt'. [Nyborg fødte k 1822-1825, opslag 9]

  

Tre år senere i januar 1826 døber Sidsel Maria Hansdatter sønnen Hans Peter Westerberg i Nyborg kirke. 'Til Fader udlagdes Underofficer af Fynske Regiment Jens Peter Westerberg'. Barnet dør som spæd kun 7 uger gammel i februar samme år. [Nyborg fødte m 1822-1825, opslag 7]

 

I 1829 er Jens Peter far til barnet Caroline Jensine Westerberg, som døbes i Skellerup kirke den 21. juni 1829. Mor til den lille pige er Karen Nielsdatter.

 

Kirkebogen fortæller, at barnet er 'født i Nyborg d. 6te Mai 1829. Moderen ankom den 13de Mai 1829 med bemeldte sit Barn fra Nyborg til sin Fader Husmand Niels Nielsen på Skjellerup Mark. Hjemmedøbt hos Niels Nielsen på Skjellerup Mark d. 17de Mai 1829, fordi det var sygt, Barnets Hjemmedåb publiceret i Skjellerup Kirke d. 21de Juni 1829'. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 34]   

 

Anne Kirstine Marie Westerberg døbes i Skellerup kirke den 25. marts 1832. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 41]

 

I 1832 føder samme Karen Nielsdatter endnu en datter, og igen er det 'Underofficeren Jens Peter Westerberg ved det Fynske Infanteriregiments 6te Compagnie i Nyborg', der udlægges som barnefader. 'Den besvangrede Karen Nielsdatter fødte Barnet hos sin Fader Husmand Niels Nielsen på Skjellerup Mark'. Barnets navn er Anne Kirstine Marie Westerberg. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 41]   

   

Selv om Jens Peter og Karen Nielsdatter får to børn sammen, bliver parret ikke gift. Mere om Jens Peters børn født uden for ægteskab nederst i dette afsnit.

 

Jens Peter Westerberg er ved folketællingen 1834 tilbage i Fredericia og registreres som 'Ugift Under Officer ved Fynske Regiment'. Ved tællingen 1840 bor Jens Peter i Nyborg og registreres som 42 år, ugift, afskediget korporal og pensionist. På samme adresse ses Jens Peters søster Kirstine f. 1792.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyenstad, 212c, , FT-1840, B4924
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Stine Westerbergs 48k Enke(mand)
Jens Westerberg 42 Ugift afskediget korporal, pensionist

   

I januar 1841 bliver Jens Peter Westerberg som 43-årig i Fredericia Trinitatis gift med 42-årige Bendte Marie Sørensdatter.

 

'D. 8de Januar 1841. Jens Peter Westerberg, afskediget Underofficer fra Fynske Inf: Reg: 43 år gl: født i Fredericia, døbt 8de Juni 1797 i Trinitatis kirke, confir: i Michaelis kirke, haft naturlige Kopper. Bendte Marie Sørensdatter, 42 år, født, døbt og confirmeret i Colding, har ligeledes haft naturlige Kopper, begge opholdt sig her i Byen. Forlovere: Skrædermester Süpli, Vævemester Max, begge her i Byen'. [Fredericia Trinitatis viede 1832-1843, opslag 37]

 

Ved folketællingen 1845 bor Jens Peter og Bente Marie i Norgesgade i Fredericia. Det fremgår nu, at Bente Marie er nogle år ældre end Jens Peter.

 

Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Norgesgade, 560.3, FT-1845, B7984
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Peter Westerberg 48 Gift Pensionist Fredericia
Bente Marie Sørensen 52 Gift Hans kone Colding

 

Fredericia Trinitatis kirke, 2017. [Mit eget foto]

 

Ligesom flere af sine søskende kommer Jens Peter i konflikt med loven, da han i 1846 gør sig skyldig i tyveri. Straffen er '4 Gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød'. [Fredericia Byfoged Strafferegister 1797-1854, opslag 16]

    

Hustruen Bente Marie dør i 1847 og bliver begravet fra Michaelis kirke i fattigjord. Hun registreres i kirkebogen som 'Marie Westerberg, gift. Afskediget underofficer Westerbergs kone, 63 år'. Dødsårsagen er 'Drikfældighed'. [Michaelis døde k 1831-1849, ops 15]

 

Ved folketællingen 1850 er Jens Peter som 54-årig logerende hos Amalie Rasmussen og hendes familie i Kongensstræde.

 

Jens Peter dør i Fredericia i 1857 og begraves fra Trinitatis kirke den 1. september. I kirkebogen registreres han som 'Enkemand, forhen Underofficer i Fynske Inf. Reg., født i Fredericia, hvor hans Fader Peter Westerberg var Underofficer, 60 Aar.' [Fredericia Trinitatis døde m 1847-1870, opslag 40]

     

Jens Peter Westerbergs børn.

 

Peter Sandbøl har forsøgt at spore, hvad der bliver af Jens Peter Westerbergs børn, som jo alle er født uden for ægteskab. Tre af de fem børn lever, til de bliver voksne.

 

2) Frederikke Westerberg f. 1823.

 

Frederikke Westerberg er født i Nyborg 1823. Moderen er Mette Marie Hansdatter. [Nyborg fødte k 1822-1825, opslag 9] Frederikke bliver konfirmeret i Nyborg i 1839. [Nyborg konfirmerede k 1833-1841, opslag 17]

 

Ved folketællingen 1840 er Frederikke som 16-årig tjenestepige hos William Meltz og hans familie i Nørregade i Nyborg. I 1845 er hun i tjeneste hos Andreas Sørensen, ligeledes i Nørregade.

 

I 1855 finder Peter Sandbøl Frederikke som tjenesteydende hos købmand Joh. Kruuse i Nørrevoldgade og i 1860 som 35-årig tjenestepige hos smedemester Eiler Jensen i Vestervoldgade.

 

Som 41-årig bliver Frederikke Hansdatter Vesterberg i 1864 i Nyborg gift med enkemand og daglejer Lauritz Jessen f. 1813. [Nyborg viede 1862-1864, opslag 10] Hun dør som 46-årig i 1869, tilsyneladende uden at have fået børn. [Nyborg døde k 1867-1871, opslag 16]  

 

4) Caroline Jensine Westerberg f. 1829.

 

Caroline Jensine Westerberg er født i Skellerup i 1829. Moderen er Karen Nielsdatter. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 34] Udlagt barnefader er 'Underofficer Jens Peter Westerberg ved Det Fynske Infanteriregiments 6te Compagnie i Nyborg'.

 

Caroline Jensine Westerberg døbes i Skellerup kirke den 21. juni 1829. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 34

 

Kirkebogen fortæller, at barnet er 'født i Nyborg d. 6te Mai 1829. Moderen ankom de 13de Mai 1829 med bemeldte sit Barn fra Nyborg til sin Fader Husmand Niels Nielsen på Skjellerup Mark. Hjemmedøbt hos Niels Nielsen på Skjellerup Mark d. 17de Mai 1829, fordi det var sygt, Barnets Hjemmedåb publiceret i Skjellerup Kirke d. 21de Juni 1829'. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 34]

 

Caroline Jensine bliver konfirmeret i Skellerup i 1843. Kirkebogen omtaler pigens forældre som 'Underofficer Jens Peter Westerbjerg, da stående ved garnisonen i Nyborg og den ved ham besvangrede Karen Nielsdatter, nu gift med kludesamler Gustav Adolph Langgreen i Odense'. [Skellerup konfirmerede k 1814-1851, opslag 22]

 

Odense, Odense, Odense Købstad, Nørregade, , 491 F3, FT-1840, C8906
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Gustav Langreen 53 Gift Pialtekræmmer
Karen Langreen 29 Gift hans Kone
Caroline Langreen 11 Ugift deres Børn
Ane Cathrine Langreen 8 Ugift deres Børn

 

Som enlig mor med to børn har Karen Nielsdatter giftet sig med kludesamler og pjaltekræmmer Gustav Langgreen. Udlagt som barnefader til begge de børn nævnt i folketællingen 1840 er Jens Peter Westerberg. Karen og Gustav bliver gift i Skellerup kirke i 1837. [Skellerup viede 1814-1851, opslag 23]

 

Datteren Caroline Jensine kommer efter konfirmationen ud som tjenestepige på gårde i omegnen. Hun får i starten er godt skudsmål, men som 17-årig nogle bemærkninger om at kunne opføre sig bedre og at løbe bort med omløbere. [Herrested tilgang 1845-1874, opslag 8] Kritikken kommer fra Niels Jørgensen i Skellerup og kan være misforstået eller overdrevet. Tilsyneladende er der ingen bemærkninger fra Carolines næste arbejdsgiver, Lars Knudsen i Herrested, hvor hun er i tjeneste fra 1. maj 1846 til 1. november 1847, altså i 1½ år.

 

Herefter kommer Caroline i november 1847 til gårdmand Mads Jensen i Skellerup. [Skellerup tilgang 1840-1860, opslag 37]

 

Det er samme Mads Jensen, der i februar 1849 bliver udlagt som barnefader til Carolines datter Johanne Marie Westerberg. Mads Jensen mister sin hustru Else Mortensdatter i februar 1848 [Skellerup døde k 1814-1851, opslag 19] og bliver gift med Karen Hansdatter af Rynkeby den 29. juli 1848 [Rynkeby viede 1842-1860, opslag 9]. Caroline bliver gravid omkring 1. maj 1848 cirka midt imellem de nævnte to tidspunkter. Vi kender ikke den nærmere historie, men tilsyneladende har Mads Jensen fravalgt Caroline.    

   

Caroline Jensines datter Johanne Marie Westerberg f. 1849.

 

Caroline Jensine Westerberg får som 20-årig i februar 1849 datteren Johanne Marie Westerberg født uden for ægteskab.

   

Johanne Marie Westerberg f. 5. februar 1849 bliver døbt i Nyborg kirke den 25. februar 1849. [Nyborg fødte k 1847-1852, opslag 11]

 

Moderen er 'på Fattighuset i Nyborg, ankommen fra Skjellerup, hvor hendes barn må ? forsørgelse-berettiget; Anmeldt som barnefader: Mads Jensen Gårdmand i Skjellerup. Susc. Maria Westerberg. Testes. Anders Jensen, Jens Pedersen og Hans Hansen'. [Nyborg fødte k 1847-1852, opslag 11]

 

Maria Westerberg, som bærer barnet, er Caroline Jensines søster, se afsnittet om Anne Kirstine Marie Westerberg f. 1832 nedenfor.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg, Nyborg Kiøbstad, 3die Rode, Nyenstad Nr. 200-201-202, 180, FT-1850

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Johanne Hemgse 52 Enke Dagleierske Nyborg
Stine Jensen 25 Ugift hendes Børn Nyborg
Jens Peter Jensen 7 Ugift hendes Børn Nyborg
Johanne Madsen 1 Ugift Pleiebarn. Nyborg

  

Datteren kommer i pleje under fattigvæsenet (se folketællingen 1850 ovenfor), og året efter ses Caroline Westerberg 20 år i folketællingen 1850 som tjenestepige hos murermester Christian Petersen i Vægterstræde i Nyborg.

 

Caroline Marie søger alimentationsbidrag fra Mads Jensen, men det bliver afslået af Winge Herredsting, og en appel til landsretten ser ud til at give samme resultat. Mads Jensen vedgår ikke faderskabet og nægter at give bidrag. [Svendborg Amt Alimentationsjournal 1841-1851m 1849, no 23, opslag 384]

 

Datteren Johanne Marie Westerberg ses i folketællingen 1860 som 11-årig plejebarn hos brødsælger Johanne Hansen i Nyborg.

  

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyenstad, Nr. 200. 201 og 202. F5, FT-1860, D6355
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Johanne Hansen 64 Enke Ernærer sig ved Brødsalg Vantinge, Svendb.
Johanne Marie Vesterbjerg 11 Ugift Plejebarn Nyborg
Ane Jørgensen 2 Ugift Plejebarn Nyborg
Jens Peter Anton Bakke 17 Ugift - Nyborg
Severine Marie Jensen 35 Ugift Nyder understøttelse af Fattigvæsenet Nyborg
Hartz 52 Separeret Overkonstabel i 2. Artilleri Regiment Flensborg, Husum Amt

 

Johanne Marie bliver konfirmeret i Nyborg den 12. april 1863 [Nyborg konfirmerede k 1861-1868, opslag 3], og Peter Sandbøl sporer hende videre til København, hvor hun den 2. oktober 1870 i Vor Frelser kirke bliver gift med 'Ungk. og Opwarter paa Dampskib Hans Peter Jensen 26 Aar'. [København Vor Frelser viede 1867-1890, opslag 28]

 

Sammen med Hans Peter Jensen får Johanne Marie Westerberg 8 børn - og efter Hans Peter Jensen dør kun 39 år gammel i 1884 yderligere 3 børn uden for ægteskab.

 

1. 19.10.1870 Carl Emil Marius Jensen. † 26.12.1872.

2. 5.19.1873 Ellen Jensine Antonie Marie Jensen † 21.5.1874.

3. 21.2.1875 Hertha Antonia Marie Jensen.

4. 21.2.1875 Hulda Tekla Nielsine Jensen.

5. 5.10.1877 Louis Harald Jensen.

6. 14.1.1880 Jenny Roberta Nathalie Jensen † 11.4.1880.

7. 11.4.1881 Robert Frederik Richard Jensen † 11.12.1881.

8. 12.4.1883 Roberta Pauline Henriette Jensen † 25.6.1884.

09. 8.8.1886 Carl Vilhelm Christian Westerberg.

10. 8.8.1886 Udøbt dreng † 22.2.1887.

11. 16.9.1889 Gudrun Elisabeth Nielsine Voss.

 

Ægtemanden Hans Peter Jensen er først opvarter, formodentlig en slags tjener, dernæst arbejdsmand. Det fremgår ikke, hvor han arbejder, men familien har været relativt fattig. Da manden dør som kun 39-årig, får Johanne Marie arbejde som stolepolererske og beskæftiger sig senere med håndgerning.

 

FT 1.2.1890. København, St Annæ Øster kvarter, Frederiks Hospitals Rode, Store Kongensgade, Matr 267, no 104. Baghuset 4de Sal. (Kongensgade Store, lige numre – ops 199/226)
Johanne Marie Jensen, K, 40, E, Nyeborg, Husmor, Haandgjerning, H Do [København]
Hulda Tekla Nielsine Jensen, K, 14, U, Kjøbenh, Datter
Herta Antonia Marie Jensen, K, 14, U, Do [Kjøbenh], Do [Datter]
Luis Harald Jensen, M, 13, U, Do [Kjøbenh], Søn
Carl Christian Frederik Voss, M, 3, U, Do [Kjøbenh], Søn, Udenfor Ægteskab.
Gudron Elisabeth Nielsine Voss (Vofs?), K, 16.9.1889, U, Do [Datter]. Do [Udenfor Ægteskab]

 

Ved folketællingen 1890 bor Johanne Marie med sine 5 børn på 4. sal i baghuset ved Store Kongensgade 104 og i 1895 på 2. sal i sidehuset til Pilestræde 51. Det lyder som ydmyge steder. Børnenes indtægter har nok bidraget til husholdningen.

   

Efter vielsen i 1870 bor Johanne Marie og familien først omkring Absalongade, Viktoriagade og Lille Istedgade (omkring hovedbanegården) og efter ægtemanden dør i 1884 i kvarteret omkring Marmorkirken Adelgade, Store Kongensgade, Pilestræde og Laksegade.

 

Flere af børnene bliver gift og kommer tilsyneladende godt i vej - Hertha i 1900, Louis i 1902 og Carl Vilhelm i 1910.

 

Da hun bliver gammel, får Johanne Marie Westerberg i følge folketællingen 1925 aldersrente, ikke fattighjælp. Det er da noget.

 

FT 5.11.1925 – København, FT-Skema Nr 122, løbe nr 7, Udenbys Vester Kvarter Matr no 46a, Kaalundsgades Rode, Vesterbrog. 99a, 3. Sal. Ops 1220-21/1987
Hansen, Johannes Christian, M, 8.3.96, Tyskland, U, Logerende, Nitter
Nielsen, Ander Peter Johannes, M, 19.11.98, Bregninge, dansk, U, Logerende, Montør
Andersen Søren Christian Marius, M, 13.9.68, Høibjerg, dansk, G, Logerende, Agent
Jensen Johanne Marie K 5.2.49, Nyborg, dansk, E, Husmoder, aldersrente
Jensen Hulda Thekla Nielssine, K, 21.2.76, København, dansk, U, Datter, Lagerske

 

Johanne Marie Jensen f. Westerberg dør den 22. november 1928, 79 år gammel. [St. Matthæus døde 1923-1928, opslag 186]

 

Tilbage til 4) Caroline Jensine Westerberg f. 1829.

 

Kort efter fødslen i 1849 er Caroline Jensine Westerberg igen barnløs og fortsætter de næste år som tjenestepige i Nyborg.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Vægterstræde No 32b, FT-1850 – ops 37/92
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Christian Petersen 73 Enkemand Murmester, Husfader Nyborg
Marthin Petersen 39 ugift Murersvende, hans Sønner Nyborg
Peter Petersen 34 ugift Murersvende, hans Sønner Nyborg
Marie Petersen 30 ugift hans datter Nyborg
Caroline West 20 ugift Tjenestepige Nyborg

 

Herefter er det som om, Carolines liv går i stå. Hun mister sit arbejde som tjenestepige og forsøger at leve af håndarbejde.

  

Ved folketællingen 1855 Finder Peter Sandbøl Caroline hos sin biologiske fars søster Kirstine i Nyborg købstad.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, No 185, FT-1855 – ops 109/164
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Stine Westerberg 64 Enke Haandarbeide Horsens
Caroline 26 ug Pleidatter Nyborg

 

I 1860 er Caroline stadig ugift og bor til leje hos gæstgiver S. Hansen i Skippergade. Hun lever i følge folketællingen af håndarbejde.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Skippergade, Nr. 189a. Gæstgiver S. Hansen, 267, FT-1860, D6355
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Jens Jørgensen 29 Ugift Smedesvend Nyborg
Caroline Jensine Vesterberg 30 Ugift Lever af Haandarbejde Nyborg

 

Caroline Jensine bliver ikke gift og får ikke flere børn efter Johanne Marie f. 1849. Ved folketællingen 1870 registreres hun i fattighuset i Nyborg sammen med sin faster Kirstine (Stine) Westerberg.

   
Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, -, , 122, FT-1870, E0957
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Stine Vesterberg - U Forsørges af Fattigvæsenet Ukendt
Caroline Vesterberg 40 U Forsørges af Fattigvæsenet Nyborg
[Stine Vesterberg er hendes faster]

 

Efterfølgende dør Caroline Jensine i 1876 som 48-årig og ugift fattiglem. [Nyborg døde k 1876-1881, opslag 28]

 

Nyborg cirka 1870. [arkiv.dk] 

 

5) Anne Kirstine Marie Westerberg f. 1832.

 

Af Jens Peter Westerbergs fem børn født uden for ægteskab er det kun den yngste datter Anne Kirstine Marie Westerberg f. 1832, der får et nogenlunde normalt liv med ægtemand og børn.

 

Hun er født i Skellerup i 1832 og er ligesom ovenstående Caroline Jensine f. 1829 datter af Karen Nielsdatter af 'Huiepadehuset' i Skellerup.

 

Svendborg, Vindinge, Skellerup, Huiepadehuset, Et huus, 54, FT-1834, B4906
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Niels Nielsen 67 Gift Almisselem
Johanne Marie Pedersdatter 65 Gift Hans kone
Karen Nielsdatter 23 Ugift Deres datter og dagleierske
Caroline Jensine Vesterberg 5 Ugift Hendes barn
Anne Christine Marie Vesterberg 3 Ugift Hendes barn

 

Jeg har tidligere i februar 2009 modtaget en e-mail fra Ulla Wandel i Tønder. Hun fortæller, at Jens Peter Westerberg får to børn uden for ægteskab med den samme kvinde, nemlig Karen Nielsdatter f. 1811 i Skellerup på Fyn. Børnene er Caroline Jensine Westerberg f. 1829 og Anne Kirstine Marie Westerberg f. 1832, begge døbt i Skellerup. [Skellerup fødte k 1814-1839, opslag 34, opslag 41]

 

Anne Kirstine Maries morfar Niels Nielsen dør samme år som folketællingen i 1834, og ovenfor har vi set Anne Kirstine sammen med sin mor og søsteren Caroline i denne husholdning i Odense anno 1840.

 

Odense, Odense, Odense Købstad, Nørregade, , 491 F3, FT-1840, C8906
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Gustav Langreen 53 Gift Pialtekræmmer
Karen Langreen 29 Gift hans Kone
Caroline Langreen 11 Ugift deres Børn
Ane Cathrine Langreen 8 Ugift deres Børn

 

Efterfølgende kommer Anne Kirstine Marie i pleje hos husmand Hans Thomsen i Skellerup, og hun er hos denne familie, da hun i 1846 bliver konfirmeret i Ellinge kirke.

 

'1846, Første søndag efter Påske i Ellinge kirke. Anne Kirstine Marie Westerberg, i Skjellerup. Pleieforældre husmand Hans Thomsen i Skjellerup og hustru Else Marie Pedersdatter. Født d 21 Febr: 1832. Kundskab god, Opførsel meget god. Vacc d. 7 maj 1845 af kammerråd Riber i Nyborg'. [Skellerup konfirmerede k 1814-1851, opslag 25]

 

Marie Westerberg bærer barnet, da hendes søster Caroline Jensine i 1849 døber sin datter Johanne Marie i Nyborg, og ved folketællingen 1850 ses Marie som 18-årig tjenestepige i gårdmandsenke Karen Andersdatters familie i Skellerup.

 

Ti år senere ved folketællingen 1860 er Anne Kirstine Marie som 28-årig tjenestepige hos gårdmand Niels Jensen i Skellerup, og samme år bliver hun gift med ungkarl Rasmus Hansen, 24 år, i Skellerup kirke.

 

Brudgommen er søn af husmand og slagter Hans Knudsen i Skellerup, og bruden oplyses at være datter af 'Fad.: Underofficer Jens Peter Vesterberg; Mod: Karen Nielsdatter, nu gift med indsidder Johan Svendsen'. [Skellerup viede 1852-1886, opslag 5]

 

Anne Kirstines mor Karen Nielsdatter er ikke længere gift med pjaltekræmmeren Langgreen, men nu med indsidder og daglejer Johan Svendsen.

 

Svendborg, Vindinge, Skellerup, Saaderup, et huus, 122 F3, FT-1860, B0427

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Johan Svendsen 47 Gift indsidder, dagleier Kullerup sogn, Svendborg Amt

Karen Nielsdatter 49 Gift hans kone her i sognet [Skjellerup]    

[ddd.dk skriver Jens Svendsen, men navnet ses tydeligt som Johan Svendsen i originaldokumentet]

    

Forloverne ved vielsen er Rasmus Hansens far, husmand og slagter Hans Knudsen, og Anne Kirstine Marie Westerbergs plejefar, husmand Hans Thomsen. [Skellerup viede 1852-1886, opslag 5]

 

Skellerup kirke, Svendborg amt. [danmarks-kirker.dk]

 

Folketællingen 1870 viser, at Anne Kirstine og Rasmus har fået en søn i 1857 tre år før vielsen i 1860. Sønnen Hans Rasmus Hansen er født i december 1857. Kirkebogen oplyser, at moderen er 'Ugift Fruentimmer Ane Kirstine Marie Westberg (gjorde Barsel hos Hmd Hans Thomsen). Som Barnefader udlagdes Ungk. Rasmus Hansen i Skjellerup'. [Skellerup fødte m 1856-1889, opslag 9]

 

Anne Kirstine føder barnet hjemme hos husmand Hans Thomsen, der som nævnt er hendes plejefar. Efter fødslen kommer barnet i pleje hos barnefaderen Rasmus Hansens forældre slagter Hans Knudsen og hustru Karen Pedersdatter i Skellerup. Hans Rasmus Hansen ses som 3-årig i slagter Hans Knudsens husstand i folketællingen 1860.

 

Svendborg, Vindinge, Skellerup, Skjellerup By, et huus, 56, FT-1860, B0427
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Hans Knudsen 45 Gift slagter, huusfader Refsvindinge, Svendborg Amt
Karen Pedersdatter 46 Gift hans kone her i sognet [Skjellerup]
Rasmus Hansen 24 Ugift deres børn her i sognet [Skjellerup]
Christine Hansen 14 Ugift deres børn her i sognet [Skjellerup]
Peder Christian Hansen 12 Ugift deres børn her i sognet [Skjellerup]
Johanne Marie Hansen 9 Ugift deres børn her i sognet [Skjellerup]
Martine Hansen 7 Ugift deres børn her i sognet [Skjellerup]
Christen Hansen 4 Ugift deres børn her i sognet [Skjellerup]
Hans Rasmus Hansen 3 Ugift pleiebarn her i sognet [Skjellerup]

 

Efter vielsen i Skellerup i 1860 får parret børnene Anne Kirstine f. 1861 og Karen Marie f. 1864 i Ullerslev sogn, og ved folketællingen 1870 er familien med tre børn bosat i nabosognet til Skellerup, Ellinge.

 

Svendborg, Vindinge, Ellinge, Ellinge, Et Hus, 6, FT-1870, C1770
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Rasmus Hansen 33 Gift H fader Slagter Skellerup
Anne Kirstine Marie Vesterberg 37 Gift H moder Skellerup
Hans Rasmus Hansen 12 Ugift Børn - Skellerup
Anne Kirstine Hansen 9 Ugift Børn - Ullerslev

Karen Marie Hansen 5 Ugift Børn - Ullerslev

 

Rasmus Hansen og Anne Kirstine Marie Westerberg ses ikke i folketællingen 1880.

 

Rolsted kirke, Odense amt. [da.wikipedia.org]

 

Parret flytter fra Ellinge i Svendborg amt til nabosognet Rolsted i Odense amt, hvor sønnen Hans Rasmus bliver konfirmeret den førske søndag efter påske i 1872. Forældrene oplyses at være 'Indsidder Slagter Rasmus Hansen og afd. Hustru Ane Kirstine Marie Vesterbjerg i Ferritslev Mark'. [Rolsted konfirmerede m 1871-1891, opslag 6]

 

Det lille 'afd.' foran hendes navn betyder 'afdøde'. Anne Kirstine Marie Westerberg dør i januar 1872 kun 40 år gammel. Dødsårsagen er 'Brystsyge', altså tuberkulose. [Rolsted døde k 1871-1891, opslag 2]

 

Efter hustruens død bliver Rasmus Hansen i første omgang boende i Rolsted sogn, og datteren Anne Kirstine bliver konfirmeret i Rolsted kirke i 1875. [Rolsted konfirmerede k 1871-1891, opslag 4]

   

Den yngste datter Karen Marie Hansen født den 13. juni 1864 i Ullerslev sogn bliver ikke konfirmeret i Rolsted. Jeg søger efter hende med navn og fødselsdato i den søgbare danske kirkebog på ancestry.se og finder hendes konfirmation i Nees sogn i Ringkøbing amt i 1879. Det er overraskende. Der er langt fra Rolsted på Fyn til Nees i Vestjylland, over 200 km.

 

 

Nees kirkebog oplyser, at Karen Marie Hansens forældre er 'Husfæster Rasmus Hansen og afd. Hustru Ane Kirstine Marie Vesterby i Nørbygaardhus'. [Nees konfirmerede k 1875-1891, opslag 4] Året efter i folketællingen 1880 er Karen Marie Hansen tjenestepige hos gårdejer Hans Øllgaard Sørensen i Jørgensgaard i Nees sogn.

 

Hendes far Rasmus Hansen ses i samme folketælling i denne husstand i Nees sogn.

 

Ringkøbing, Skodborg, Nees, Haugaardhuus, Et Hus, 84, FT-1880, C6960
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Dorithea Hansen. født Jensen 36 Gift Husmoder Nees Sogn, Ringkøbing Amt
Kjerstine Marie Hansen 4 Ugift Hendes Barn Nees Sogn, Ringkøbing Amt
Jens Kristian Hansen 1 Ugift Hendes Barn Nees Sogn, Ringkøbing Amt
Rasmus Hansen 43 Gift Husfader og Daglejer Skellerup

 

Rasmus Hansen bor sammen med Dorthea Hansen født Jensen et sted, der kaldes Haugaardhus i Nees sogn. De to børn er registreret som hendes børn, men det er en fejl. Begge børn er også Rasmus Hansens børn, og opslag i områdets kirkebøger viser, at parret er gift i Møborg kirke den 2. september 1874. [Møborg viede 1873-1882, opslag 2]

 

Rasmus Hansen og Dorthea Jensen bliver trolovet den 18. juli 1874 og viet i Møborg kirke den 2. september. [Møborg viede 1873-1882, opslag 2

 

''Enkemand Rasmus Hansen, 38 Aar, Formand ved Udtørringsarbejderne i Feldsted Kogen i Gjørding sogn, 2det Ægteskab. Pigen Dortea Jensen, Datter af Husmand Jens Kristian Nielsen i Vestersmørpøthus, 31 Aar i Vestersmørpøthus'. Forloverne er brudens far og Mourids Nielsen i Haugaardhus i Nees. [Møborg viede 1873-1882, opslag 2]

 

Møborg kirke og kirkeby, Ringkøbing amt, cirka 1911. [arkiv.dk]

 

Det er overraskende, at Rasmus Hansen havner så langt væk fra sin hjemstavn på Fyn som Nees sogn ved Nissum Fjord i Ringkøbing amt. Det må have været arbejdet, der har trukket. Rasmus har måske hørt, at der var brug for arbejdere ved udtørringsarbejderne ved fjorden. Han medbringer den yngste datter Karen Marie og får som nævnt to børn med sin nye hustru Dorthea Jensen, Kirstine Marie f. 1875 [Nees fødte k 1875-1891, opslag 3]  og Jens Kristian f. 1778 [Nees fødte m 1879-1891, opslag 8].

 

Datteren Kirstine Marie f. 1875 er opkaldt efter sin fars afdøde hustru, (Anne) Kirstine Marie Westerberg.

 

Rasmus Hansen og Dorthea Jensen ses ikke umiddelbart i folketællingen 1890 i Ringkøbing sogn, men af folketællingen 1901 fremgår, at parret blive gamle sammen i Vemb sogn. I 1901 har parret været gift i 27 år.

 

Ringkøbing, Hjerm, Vemb, Vemb, , 85, FT-1901, E0575
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Rasmus Hansen 18360508 G Husfader Røgter Skjellerup. Fyn
Dorthea Jensen 18430505 G Husmoder Nes Sogn. Ringkøbing Amt
Jens Andreas Jepsen 18870703 U Slægtning Vemb

 

Rasmus Hansens søn med Anne Kirstine Marie Westerberg, Hans Rasmus Hansen f. 1857 ses i folketællingen 1880 som 22-årig ugift underkorporal i Nyborg købstad. Hans Rasmus Hansen bliver altså lejesoldat ligesom sin biologiske morfar, Jens Peter Westerberg.

 

Svendborg, Vindinge, Nyborg Købstad, Nyborg Kjøbstad, Nørre Boulevard 216, forhuset 1.sal, , FT-1880, B0088
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Carl Johansen 21 Ugift " [undercorporal] Sørup sogn, Svendborg Amt
Mads Jørgen Pedersn 22 Ugift " [undercorporal] Thurup sogn, Odense Amt
Jens Peder Jensen 22 Ugift " [undercorporal] Faaborg
Jens Christiansen 22 Ugift undercorporal Ryslinge sogn, Svendborg Amt
Anton Ferdinand Madsen 22 Ugift " [undercorporal] Stubberup sogn, Odense Amt
Johan Larsen 20 Ugift " [undercorporal] Kjølstrup sogn, Odense Amt
Hans Peder Hansen 23 Ugift " [undercorporal] Nyborg
Hans Rasmus Hansen 22 Ugift " [undercorporal] Skjellerup sogn, Svendborg Amt

 

Nyborg Slot under renovering, april 2022. [Mit eget foto]

 

Som vi har set i dette bilag til mormor Dortheas krønike 'Andersen af Erritsø', er det påfaldende, at mange af efterkommerne i Westerberg-dynastiet kommer i konflikt med loven og idømmes straffe inden for hele paletten fra ris hos slutteren og fængsel på vand og brød til livstid i tugthuset på Christianshavn og arbejde i jern hos slaverne i Rendborg. Livet har været hårdt og fattigt for mange af disse skæbner.

 

Tilbage til Andersen af Erritsø.

 

Henvisninger og kilder:
Folketællinger i dansk demografisk database.

Kirkebøger på arkivalieronline.dk.

DIS-forum på slægt og data.
Erritsø og Fredericia lokalhistorie på Erik F. Rønnebechs lokalhistorie-hjemmeside.

Karsten Skjold Petersen: "Geworbne krigskarle. Hvervede soldater i Danmark 1774-1803" (2002).

Tilsendte oplysninger og andet materiale fra slægtsforsker Peter Sandbøl, 2021.

Fotoserie fra gensyn med Fredericia oktober 2009.

Mormor Dortheas slægtstavle.

 

I tilknytning til denne krønike er lavet to tillæg om musketer-familierne i Fredericia:

-Westerberg af Fredericia

-Nielsen af Frederitz

 

 

 

 

Flag Counter